Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH)GO1SWA-CZ001 ทัวร์จีน_ซัวเถา - แต้จิ๋ว - เยี่ยมญาติ (CZ)
วันที่ 5 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ซัวเถา - ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) -ไต่ฮงกงแต้จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - อิสระเยี่ยมญาติ
(TVCSWA04) ทัวร์จีน-ซัวเถา-มรดกโลกบ้านดิน-หย่งติ้ง (FD)
วันที่ 13 - 17 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-ซัวเถา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)-เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)-เท้งไฮ้-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA03) ทัวร์จีน_บินตรงซัวเถา-แต้จิ๋ว-อิสระเยี่ยมญาติ (FD)
วันที่ 13 - 17 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ไต่ฮงกง-เฮี่ยงบู๋ซัว-อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)-เมืองเท่งไฮ่-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA02) ทัวร์จีน-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-พักหรู 5 ดาว (FD)
วันที่ 12 - 15 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ไต่ฮงกง-เฮี่ยงบู๋ซัว-เมืองเท่งไฮ่-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA01) ทัวร์จีน_บินตรงซัวเถา-แต้จิ่ว พัก 4 ดาว (FD)
วันที่ 12 - 15 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สักการะพระเจ้าตากสิน-เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)-ถนนคนเดินเมืองซัวเถา-สะพานเซียงจื่อ-ศาลเจ้ามังกรเขียว-วัดไคหยวน-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
(GH)GO1CGO-WE002 ทัวร์จีน_เจิ้งโจว - ซีอาน - อุทยานหยุนไถซาน (WE)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 30,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน - วัดเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – ซีอาน ( โดยรถไฟความเร็วสูง) – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง – ถนนมุสลิม – โชว์ราชวงศ์ถัง - พิพิธภัณฑ์สุสานทหารจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – อุทยานแม่น้ำฮวงโห + อนุสาวรีย์หวงตี้
(GH)GO1XIY-FD004 ทัวร์จีน_เจาะลึก 2 นคร ซีอาน - ลั่วหยาง (FD)
วันที่ 3 - 7 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน – ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – วัดม้าขาว – ประตูเมืองลี่จิง – ถนนโบราณหมิงชิง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า - หลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม - กำแพงโบราณซีอาน
(GH)GO1XIY-FD005 ทัวร์จีน_REMEMBER OF XIAN (FD)
วันที่ 23 - 26 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน - โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - วัดลามะ
(GH)GO1CNXXIY-3U001 ทัวร์จีน_บินตรง เชียงใหม่ - ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) (3U)
วันที่ 4 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สุสานทหารม้าจิ๋นซี(รวมรถไฟฟ้า) - ซีอาน-ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เมืองเติ้งฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)-โชว์กังฟู-ป่าเจดีย์-ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง-วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า)-ซีอาน(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-โชว์ราขวงศ์ถัง - ซีอาน-กำแพงเมืองซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมืองซีอาน-อิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง ถนนมุสลิม
(GH)GO1CGO-WE005 ทัวร์จีน_เจิ้งโจว - ซีอาน - สัมผัสอารยธรรมแดนมังกร (WE)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เจิ้งโจว - วัดเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ –ศาลกวนอู - วัดม้าขาว - ถนนโบราณหมิงชิง - ลั่วหยาง - ซีอาน(โดยรถไฟความเร็วสูง) - จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) - อุทยานแม่น้ำฮวงโห + อนุสาวรีย์หวงตี้
(GH)GO1XIY-CZ001 ทัวร์จีน_ซีอาน - เจาะเวลาหาจิ๋นซี - วัดถ้ำหลงเหมิน (CZ)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 34,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_อิสระช็อปปิ้ง จัตุรัส 27 - เจิ้งโจว – พิพิธภัณฑ์เหอหนาน – วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) – ป่าเจดีย์ – ชมโชว์กังฟู - ถ้ำหลงเหมิน (รวมรถอุทยาน) – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ชถนนมุสลิม – ชมโชวราชวงศ์ถัง - พิพิธภัณฑ์กองทหารจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดลามะ
(GH)GO1XIY-FD002 ทัวร์จีน_ครบสูตร ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน (FD)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 4คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – จัตุรัสหอกลอง – ถนนมุสลิม - ซีอาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – ลั่วหยาง - เจียวโจว – อุทยานหยุนไถซาน – ซินหมี่ - ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน – ศาลกวนอู ลั่วหยาง – ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง – โชว์ราชวงศ์ถัง พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่
(GH)XIY-FD004 ทัวร์จีน_เจาะลึก 2 นคร - ซีอาน - ลั่วหยาง (FD)
วันที่ 3 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว - ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ - นมัสการ วัดม้าขาว วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของจีน - ชมการอุทิศตนเพื่อศาสนา ในการแกะสลักถ้ำ ณ ถ้ำหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่เขียนโดย พระถังซัมจั๋ง *
(GH)XIY-CZ001 ทัวร์จีน_ซีอาน-เจาะเวลาหาจิ๋นซี-วัดถ้ำหลงเหมิน (CZ)
วันที่ 28 - 29 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 34,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน *ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - โดยสารรถไฟความเร็วสูง ซีอาน ลั่วหยาง - ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ในอดีต - ชมถ้ำหินผาหลงเหมิน พุทธสวรรค์แห่งลั่วหยาง *
(GH)XIY-FD005 ทัวร์จีน _REMEMBER OF XIAN (FD)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 14 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน * ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(เดี่ยว) ท่านละ 1,500 บาท - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงย้อนอดีตเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองผสมผสานแสงสี - ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง พร้อมช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาด เป็ดย่าง และ เกี๊ยวซีอาน *
(GHXIY02) ทัวร์จีน_XIY-FD002_ครบสูตรซีอาน - ลั่วหยาง -หยุนไถซาน (FD)
วันที่ 7 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เทศกาลปีใหม่ - นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน – ลั่วหยาง - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง - ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ AAAA - ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ -ไม่เข้าร้านช็อปปิ้ง เที่ยวเต็มอิ่มจุใจ
(GHDLC001) ทัวร์จีน - ต้าเหลียน - ฮาร์บิน Ice & Snow (MF)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 17 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ทัวร์จีน - ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,500 บาท - ไฮไลท์ ชมเทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิน 2019 หนึ่งในเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก - เดินทาง ต้าเหลียน – ฮาร์บิน โดยรถไฟความเร็วสูง - ชมการแกะสลักหิมะ อันน่าตื่นตา ตื่นใจ ณ เกาะพระอาทิตย์ - ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ขึ้นชื่อ หม้อไฟตงเป่ย หม้อไฟกะทะเหล็ก - แถมฟรี ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม และ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด - พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองฮาร์บิน *
(GH)GO1LAX-3U001 ทัวร์จีน_ทิเบตดินแดนแห่งหลังคาโลก – ทะเลสาบหยางหู (3U)
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_พระราชวังโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา - ลาซา - ทะเลทราบหยางหู - ลาซา - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ่งหลี่
(GH)GO1NNG-CZ001 ทัวร์จีน_หนานหนิง - ปาหม่า - น้ำตกเต๋อเทียน (CZ)
วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เมืองฉงจั่ว -ต้าซิน -ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน -น้ำตกเต๋อเทียน (รวมล่องแพ) -เมืองจิ้งซี - เมืองจิ้งซี -สวนเอ๋อฉวน -เมืองเถียนหยาง -เมืองโบราณเถียนโจว -เมืองปาหม่า - ถ้ำคริสตัล-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ -โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา - หมู่บ้านคนอายุยืน - พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน - ปาหม่า-หนานหนิง -ถนนคนเดิน
(GH)GO1PEK-TG009 ทัวร์จีน_HILIGHT ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ถนนหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ– พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีน - ด่านจีหยงกวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ - ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014