Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SSCSX001) ทัวร์จีน- สะพานแก้วลอยฟ้า- ฉางซา-จางเจียเจี้ย- ถ้ำเทียนเหมินซาน (WE)
วันที่ 5 - 8 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - ฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCKG04) ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-เที่ยวชม 2 มรดกโลก-ซื่อสุ่ย-อู่หลง (WE)
วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง - ชื่อสุ่ย - อุทยานมรดกโลกชื่อสุ่ย - ภูเขาสายรุ้ง - น้ำตกชื่อสุ่ย - อู่หลง - ภูเขานางฟ้า - อุทยานมรดกโลกหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ -ระเบียงแก้ว - ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - พิพิธภัฑณ์ซานเสีย
(GHCKG03) ทัวร์จีน-Super คุ้ม 3 มรดกโลก-อู่หลง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย (WE)
วันที่ 24 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - หมู่บ้านฉือชีโข่ว - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - อู่หลง - ฟ่งหวง - ล่องเรือชมเมืองฟ่งหวง - บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว ฟ่งหวง - จงเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ภาพวาดทราย - เขาเทียนเหมิน - ถนนคนเดินหวงชิง
(GHCKG01) ทัวร์จีน-บินตรงฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋-โชว์ Impression Wulong (WE)
วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ IMPRESSION WULONG - ถ้ำฝูหยงต้ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ต้าจู่ -เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง
(SSCKG024) ทัวร์จีน Chongqing เมพ ขิง ขิง (WE)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - อู่หลง -แกะสลักน้ำแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟ้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก -ร้านหมอนโอโซน - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
(TBCKG019) ทัวร์จีน Shock Price ฉงชิ่ง – อู่หลง (FD)
วันที่ 24 - 26 พ.ย. 60  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - ร้านนวดฝ่ าเท้า ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ร้านยางพารา - หงหยาต้ง
(GHCKG002) ทัวร์จีน-บินตรง ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง (FD) (FD)
วันที่ 20 - 23 ต.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-บินตรง ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง • หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย • • อลังการ....ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
(ZGCKG006) ทัวร์จีน-Chongqing Save Save (WE)
วันที่ 13 ต.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – หวู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – อุทยานเขานางฟ้า – ชมวิวระเบียงแก้ว - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า - มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
(TBCKG018) ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง – อู่หลง –อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (FD)
วันที่ 13 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - ฉงชิ่ง - อู่หลง - ภูเขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก - หงหยาต้ง - ชมโชว์ IMPRESSION WULONG -ชมผาหินแกะสลักต้าจุ๋ - เมืองโบราณฉือชีโข่ว
(GHCKG012)_ทัวร์จีน_บินตรงฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG (WE)
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - ชมโชว์ IMPRESSION WULONG - ถํ้าฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่นํ้าแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง
(SSCTU017) ทัวร์ไต้หวัน-บินตรงฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสวรรค์ (WE)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจกอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)-อู่หลง-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
(GHCSX08) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านช้อป (WE)
วันที่ 13 - 17 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SSCSX035) ทัวร์จีนฉางซา-เจ้าแม่กวนอิมพันมือ-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางซา-หนิงเซียง-วัดหมี่หยิน-จางเจี้ยเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-ภาพวาดทราย - ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย - ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์-ร้านใบชา
(SSCSX034) ทัวร์จีนฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (WE)
วันที่ 13 - 18 ต.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางชา - ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
(SSCSX032) ทัวร์จีนฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ (WE)
วันที่ 4 - 7 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางชา - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - หุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา - ร้านนวดเท้า - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SSTAO039)_ทัวร์จีน_ชิงเต่า-เว่ยฝั่ง-จี่หนาน-เขาไท่ซาน (XW)
วันที่ 22 - 27 ส.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานจ้านเฉียว - เสี่ยวอี๋ซาน - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการ เก่าประเทศเยอรมัน - ชิงเต่า - เวยฝั่ง - เวยฝั่ง - จี่หนาน - ทะเลสาบต้าหมิงหู - ถนนโบราณ ควางโหวหลี - จี่หนาน - ไท่ซาน - ร้านบัวหิมะ - ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง) - ร้านขนมพื้นเมือง ไท่ซาน - เวยฝั่ง - หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง - เวยฝั่ง - ชิงเต่า เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า)
(SSTAO038) _ทัวร์จีน_ชิงเต่า-ภูเขาเหลาซาน-เทศกาลเบียร์ (XW)
วันที่ 6 - 9 ส.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสี่ยวอี๋ซาน - พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศ เยอรมัน - ร้านขนมพื้นเมือง - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) -โรงงานเบียร์ชิงเต่า - ภุเขาเหลาซาน - เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า) - สะพานจ้านเฉียว - จัตุรัส 54 - ศูนย์เรือใบโอลิมปิก ชิงเต่า - ร้านไข่มุก - ชิงเต่า
(SSTAO037)_ทัวร์จีน_ ชิงเต่า-โรงเบียร์-ช้อบปิ้ งถนน-ไท่ตง (XW)
วันที่ 25 - 28 ก.ค. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานจ้านเฉียว - ถนนอาหารพี่ฉายย่วนโบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก) - พิพิธภัณฑ์ ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน - ร้านถ่านไม้ไผ่ ช้อปปิ้งถนนไท่ตง - พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า - ร้านผ้าไหม - เสี่ยวอี๋ซานโรงงานเบียร์ - ถนนแปดสาย-จัตุรัส 54 - ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า - ร้านไข่มุก - ชิงเต่า
(TVCSWA005) ทัวร์จีน-ซัวเถา – มรดกโลกบ้านดิน-หย่งติ้ง 5D4N (FD)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)- เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA003) ทัวร์จีน-บินตรงซัวเถา – แต้จิ๋ว – อิสระเยี่ยมญาติ 1 วัน 5D4N (FD)
วันที่ 15 - 19 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว -อิสระเยี่ยมญาติ -เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014