บริษัททัวร์ กัสโต้  
         
tour บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ โทร กัสโต้

บริษัททัวร์ รูปภาพ บริษัททัวร์ เกี่ยวกับเรา บริษัททัวร์ ติดต่อเรา บริษัททัวร์

tour
     
 
บริษัททัวร์ ทัวร์เอเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เอเซีย
บริษัททัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ยุโรป
บริษัททัวร์ ทัวร์อเมริกา แคนาดา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อเมริกา แคนาดา
บริษัททัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ออสเตรเลีย
บริษัททัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นิวซีแลนด์
บริษัททัวร์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย

บริษัททัวร์ ทัวร์แอฟริกา ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แอฟริกา

บริษัททัวร์ ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ในประเทศ
 
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จำกัด โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292 ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295  
     
   
  tour tour  
 
บริษัททัวร์
ทัวร์จีน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เกาหลี บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เขมร กัมพูชา บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เขมร กัมพูชา
ทัวร์ลาว บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ลาว
ทัวร์เวียดนาม บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์พม่า บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า
ทัวร์มาเลเซีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บรูไน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน
ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี) บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินโดนีเซีย
(บาหลี)
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์อินเดีย บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เนปาล
ทัวร์อียิปต์ บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์อียิปต์
ทัวร์จอร์แดน บริษัททัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์เอเชีย ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์ในประเทศ
 

 

เกร็ดความรู้เรื่องเที่ยว ทัวร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
* หนังสือเดินทาง (Passport)
* วีซ่า (Visa)
* ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า
* ประเทศที่ต้องใช้วีซ่า
* สถานทูต (Embassy)
* ข้อมูลสายการบิน
* มือใหม่นั่งเครื่องบิน
* สภาพอากาศทั่วโลก
* เวลาทั่วโลก

 

เตรียมตัวเที่ยว
ข้อมูลเที่ยวต่างประเทศ
เที่ยว เอเซีย
กัมพูชา | ลาว | เวียดนาม | พม่า | ญี่ปุ่น | เกาหลี | จีน | ฮ่องกง | มาเก๊า | มาเลเซีย | สิงคโปร์ | อื่นๆ |
เที่ยว ยุโรป
เที่ยว อเมริกา
เที่ยว ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์
เที่ยว แอฟริกา
 

 

 

06.20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - ฝรั่งเศส 8 วัน TG

บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญจน์– ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงเฟิร์ต
ไฮเดลเบิร์ก – สตราบูร์ก TGV – ปารีส - ชมเมืองปารีส – หอไอเฟล
มองมาร์ต – พระราชวังแวร์ซายส์

   
วันแรก กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์
22.30 b คณะพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น  4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D  โดยสายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่สอง เที่ยวบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก
00.30 b เหิรฟ้าสู่ กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934 
07.20 b ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
นำทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า b จากนั้น นำเที่ยวชมกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้นำชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ.1958 นำเข้าสู่ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Palace) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็ก ๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกีมาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
กลางวัน
13.00
b บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
b นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายหวาน ช็อคโกแลต เป็นต้น   
ค่ำ b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b พักที่ VAN BELLE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญจน์
เช้า b บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
b เดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) นำเดินชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค  ชมโบสถ์โน๊ตเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน   ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง เชิญเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก
กลางวัน
13.30
b บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
b นำเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE)  เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ ชมมหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น (แม้ปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้น ๆ) ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน HOHESTRASSE ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น
ค่ำ b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b พักที่  AMSBASSADOR CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงเฟิร์ต
เช้า

b บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
b เดินทางสู่เมืองบ๊อบปาร์ดเพื่อล่องเรือแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรปชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของเหล่าขุนนางเยอรมันนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณ“ลอร์ไลย์” ดินแดนแห่งตำนานเก่าแก่ลุ่มแม่น้ำไรน์ ซึ่งใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเทียบท่าเรือเมืองเซ็นท์กอล์ ์
กลาง
13.00
b บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
b แล้วนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี นำชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b พักที่  LUXOR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า แฟรงเฟิร์ต –ไฮเดลเบิร์ก – สตราบูร์ก TGV - ปารีส
เช้า b บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
b นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ เข้าชมปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก อันยิ่งใหญ่ พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท และชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในบริเวณปราสาท แล้วนำท่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า เดินชมทิวทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองได้อย่างสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองสตราบูร์ก
กลางวัน
13.00
b บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
b นำคณะชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า แกรนด์อิล, โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก, นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างฝั่งทาง และไม่พลาดกับการไป ชม Le petite France ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก บ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดี ทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับสับเปลี่ยนกันไป เรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิล นำคณะนั่งรถไฟ TGV สู่ นครปารีส (ระยะทางประมาณ 488 กิโลเมตร) วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อคณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du East ในนครปารีส นำท่านล่องเรือ Bateaux Mouches ตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคตลอดสองฝั่งแม่น้ำ
ค่ำ b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b พักที่  NOVOTEL EST หรือเทียบเท่า
วันที่หก  ชมเมืองปารีส – หอไอเฟล
เช้า
b บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
b นำเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ชมประตูชัย (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 ผ่านชมความสวยงามของแม่น้ำแซนที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีสข้ามสะพานสู่เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น้ำแซน ผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Cathedral Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปีในศิลปะแบบโกธิค
กลางวัน
b บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
b แล้วนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต    ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณ “จัตุรัสทรอคคาเดโร่” และลานหน้าโรงเรียนเตรียมทหาร “เอกวลมิลิแตร์” จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นในร้านค้าปลอดภาษี เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าแฟชั่น เครื่อง สำอาง น้ำหอมที่ถูกแสนถูก  สัมผัสบรรยากาศที่พลุกพล่านไปด้วยนักช้อปปิ้งท้องถิ่นที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
ค่ำ b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b พักที่  NOVOTEL EST หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด

มองมาร์ต – พระราชวังแวร์ซายส์

เช้า
b บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
b นำท่านขึ้นสู่ เนินเขามองมาร์ต ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารเกรเกอร์  (Bassilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านคาเฟ่และเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก
กลางวัน b บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
b นำเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ ชมโบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานปาร์ตี้และเต้นวอลซ์ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 โดยเฉพาะ, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างมหาศาล, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
ค่ำ
21.20
b บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
b เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 933
วันที่แปด (กรุงเทพฯ)
14.20 b สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
 

*** หากคณะผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ***
*** โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง ***
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

(หมายเหตุ  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

 

เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - ฝรั่งเศส 8 วัน TG

 
 
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 21 – 28 พ.ย./ 28 พ.ย.– 5 ธ.ค. 54
วันที่ 5 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 ธ.ค. 54
ราคา 78,900.- บาท
อัตราค่าบริการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)
ท่านละ 78,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ 78,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)
ท่านละ 78,900.- บาท
ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ 12,500.- บาท
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
จองโปรแกรมทัวร์

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)


ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
ค่าโรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 

 
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
 
การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทำการ เก็บ 50% ของเงินมัดจำ
ยกเลิกก่อน 15-20 วันทำการ    เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ    เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
กระเป๋าใบใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากเกิดกรณีเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายนั้น ไม่เกิน 10,000 บาท และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายสำหรับกระเป๋าใบเล็กที่ถือติดตัวไปกับลูกค้า
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

หนังสือเดินทาง (Passport)
-
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

** สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าในประเทศกลุ่มเชงเก้น, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา หรือว่าเดินทาง ไปมาแล้วเกิน 5 ปี ผู้เดินทางจะต้องมายื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองที่สถานทูตฯ (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ โทรแจ้งนัดวันและเวลาอีกครั้งหนึ่ง) **
รูปถ่าย
-
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ,สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้,ไม่สวมแว่น) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ไม่รับสมุดบัญชีกระแสรายวัน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) โดยไม่ระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
                  หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
กรณีเป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสำเนา
สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

*  ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา
*  เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น
กรณีสมรสแล้ว

สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสำเนา
กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป

ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าบริการ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
-  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ     ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
++   เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
++  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
++  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

กรอกข้อมูลเพื่อทำการจอง หรือ ติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-542-4040
   
*ชื่อ:
*เบอร์ติดต่อ:
*E-mail: ถ้าไม่มี E-mail ให้พิมพ์ 1234
วันเดินทาง:
ผู้ใหญ่ / ท่าน:
เด็ก / ท่าน:
เด็กอายุ:
สอบถามข้อมูล:

 

 

 
   
      บริษัททัวร์  
    หมายเหตุ : ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าวีซ่า ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว / ขอสวงนสิทธิ์ในการปรับราคา หากมีการขึ้น่าธรรมเนียมน้ำมันจากสายการบิน ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย    
     
 

 

 
     
  | บริษัททัวร์ | ทัวร์ในประเทศ | ทัวร์เอเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์อเมริกา แคนาดา | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์จีน | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เขมร | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์นครวัด | ทัวร์ลาว | ทัวร์วียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์บรูไน | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์โอซาก้า | ทัวร์ต่างประเทศ |  
     
  ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สิบสองปันนา  
     
       
  บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ Gusto World Tour

บริษัททัวร์ กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ (Gusto World Tour Co,. Ltd.)

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02-542-4040 แฟกส์ 02-542-4292

Web : http://www.gustotour.com  Email : gustotour@yahoo.com