Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(JWRGN005) ทัวร์พม่า_JMM21_พม่า-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี (FD)
วันที่ 30 มิ.ย. 61 - 25 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,979 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอว์-วัดกุสินารา-ภูเขามัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดมหากันดายงค์-โรงงานทองคำเปลว-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWRGN006) ทัวร์พม่า_JMM22_พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (FD)
วันที่ 21 - 23 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 10,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWRGN007) ทัวร์พม่า_JMM23_พม่า-มัณฑะเลย์-พิลอูวิน-สกายน์-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (FD)
วันที่ 25 - 27 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-เมืองพิลอูวิน-สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี-อาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน-วัดมหาอันทุกันตา-พินอูลวิน-ตลาดตูมิงกะลา-หอนาฬิกา-แวะชิมกาแฟร้านดังของเมืองพิลอูวิน-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-Mandalay Hill-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWMDL008) ทัวร์พม่า_JMM26_มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 23 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-พุกาม(นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสันดอว์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-ชมโชว์เชิดหุ่นพื้นเมือง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มินกุน-ล่องเรือแม่นำ้อิรวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังใหญ่-เจดีย์ชินพิวมิน-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWMDL009) ทัวร์พม่า_JMM27_พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 23 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ พม่า-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-พุกาม(นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสันดอว์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-ชมโชว์เชิดหุ่นพื้นเมือง-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
(JWMDL010) ทัวร์พม่า_JMM28_มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-อมรปุระ พิเศษ! นอนพุกาม (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 23 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ไฮไลท์ มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-ชมทะเลเจดีย์-โชว์เชิดหุ่นกระบอก-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-เครื่องเขิน พุกาม-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)-สะพานไม้อูเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-Manday Hill-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก
(ZGMDL01) ทัวร์พม่า NAMO MANDALAY (FD)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 20 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ -สกายน์ - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
(ZGMDL02) ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY (FD)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 26 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมื่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี #น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. + ชมระฆัง และเจดีย์มิงกุน + ชมความงามทะเลเจดีย์ พิเศษ...เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน
(BIRGN025) ทัวร์พม่า_MMR09-FD_เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินเเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ (FD)
วันที่ 26 ก.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  (6วัน 5 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน -พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น -เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง -มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
(BIRGN024) ทัวร์พม่า_MMR08-FD_สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (FD)
วันที่ 5 ก.ค. 61 - 27 ส.ค. 61  (5 วัน 4คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจมหาเจดีย์ชเวดากอง -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น -มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ -ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
(BIRGN011) ทัวร์พม่า_MMR03-PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน (PG)
วันที่ 15 มิ.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ -พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง
(TBMDL08) ทัวร์พม่า_RGN-PG02_พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม (PG)
วันที่ 25 พ.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์” 3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต 4.ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาด 5.สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(TBJAI04) ทัวร์อินเดีย_JAI-FD01_อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(WSRGN1) ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน (8M)
วันที่ 29 ก.ค. 61 - 28 ต.ค. 61  (3 วัน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-มหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรเทพทันใจ-หงสา-พระธาตุมุเตาไจ้โท่-พระธาตุอินทร์แขวน-พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
(GHRGN006) ทัวร์พม่า_RGN-DD004_Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง ไหว้พระ สุดคุ้ม (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 8 ส.ค. 61  (1 วัน)
ราคา 3,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) • สักการะวัดพระหินอ่อน • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว • ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
(GHRGN001) ทัวร์พม่า_GO1RGN-DD001_Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5วัด (DD)
วันที่ 17 มิ.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  (1 วัน)
ราคา 4,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(GHRGN002) ทัวร์พม่า_GO1RGN-DD002_Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด (DD)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(GHRGN003) ทัวร์พม่า_GO1RGN-PG001_ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (PG)
วันที่ 7 ก.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ •สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย •สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
(GHRGN004) ทัวร์พม่า_GO1RGN-PG002_ย่างกุ้ง (PG)
วันที่ 4 ส.ค. 61 - 29 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต •บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ •พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(ZGRGN06) ทัวร์พม่า YANGON...บุญทุ่ม (FD)
วันที่ 23 - 24 ก.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014