Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(TBJAI04) ทัวร์อินเดีย_JAI-FD01_อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 18 พ.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(TBRGN001) ทัวร์พม่า_RGN-DD07_พม่า สุดเพลิน..ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัด (DD)
วันที่ 20 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61  (1 วัน)
ราคา 4,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(TBRGN002) ทัวร์พม่า_RGN-DD08_พม่า สุดจ๊าด..ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด (DD)
วันที่ 25 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 6,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United - เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(TBRGN003) ทัวร์พม่า_RGN-PG01_พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (PG)
วันที่ 4 - 25 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ 3.อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 4.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 5.พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง 6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(TBRGN004) ทัวร์พม่า_RGN-PG03_พม่า ไหว้พระสุดชิล ย่างกุ้ง (PG)
วันที่ 1 - 26 พ.ค. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ 3.อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 4.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 5.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(TBRGN05) ทัวร์พม่า_RGN-DD10_สบาย...สบาย สุดแหม่ง ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง (DD)
วันที่ 26 เม.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยความรักของเจ้าน้อยศุขเกษม กับสาวแม่ค้าชาวพม่านามมะเมี๊ยะ • สักการะพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระพุทธไสยาสน์วินเส่งตอยะ” • ชมความอัศจรรย์งดงามของถ้ำกอกูน หรือถ้ำ ถ้ำหมื่นพระ • สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ณ เจดีย์ชเวดากอง • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • อิ่มอร่อยกับชาบู+ปิ้งย่าง ณ เมืองมะละแหม่ง • อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
(TBRGN06) ทัวร์พม่า_RGN-DD05_อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 20 เม.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา 4.สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ 5. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย 6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (DD)
วันที่ 20 เม.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา 4.สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ 5. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย 6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
(BI)MMR021 ทัวร์พม่า_ย่างกุ้ง_หงสาวดี_อินทร์แขวน (PG)
วันที่ 30 มี.ค. 61 - 1 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
(LPRGN001) พม่าทันใจ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (UB) พ.ค.-ก.ย.61_9,997.- (UB)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 25 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาถูก มาพร้อมคุณภาพ เที่ยวครบ รถใหม่ แอร์เย็น โรงแรม4ดาว!!! เมนูอร่อย เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร!!! ของแถม>>> *องค์เทพทันใจ บูชารับทรัพย์ เสริมโชค *บทสวดมนต์พกพา สะดวกสวดได้ทุกที่
(LPRGN002) พม่าตาหวาน ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน (SL)
วันที่ 4 พ.ค. 61 - 22 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,997 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาถูก มาพร้อมคุณภาพ เที่ยวครบ รถใหม่ แอร์เย็น โรงแรม4ดาว!!! เมนูอร่อย เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร!!! ของแถม>>> *องค์เทพทันใจ บูชารับทรัพย์ เสริมโชค *บทสวดมนต์พกพา สะดวกสวดได้ทุกที่
(BI)ทัวร์พม่า_ MMR04-FD_ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เมืองสิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
(ZGRGN003) ทัวร์พม่า_ RGN02_BLESSING MYANMAR (FD)
วันที่ 5 เม.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักอินทร์แขวน 1 คืน ย่างกุ้ง 1 คืน # พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก + สักการะ เจดีย์กลางน้ำ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGRGN004) ทัวร์พม่า_RGN03_SHINING IN MYANMAR (SL)
วันที่ 11 พ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักอินทร์แขวน 1 คืน ย่างกุ้ง 1 คืน # พระเจดีย์เยเลพญา // พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(ZGRGN005) ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR (8M)
วันที่ 6 เม.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักอินทร์แขวน 1 คืน ย่างกุ้ง 1 คืน # ขอพรเทพทันใจ+พระนอนตาหวาน // พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก + อาหารบนเครื่องไป-กลับ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 500 บาท/ท่าน
(BIRGN013) ทัวร์พม่า MMR04-SL_โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 4 ดาว (SL)
วันที่ 9 มี.ค. 61 - 11 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
(BIRGN012) ทัวร์พม่า MMR04-DD_ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว (DD)
วันที่ 4 - 6 พ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์พม่า -เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago)-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย -บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) -ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) -เมืองไจ้โท -แม่น้ำสะโตง -พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน -เจดีย์ไจ๊ปุ่น -พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
(BIRGN008) ทัวร์พม่า MMR021-PG_โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 (PG)
วันที่ 2 มี.ค. 61 - 29 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
(BIRGN007) ทัวร์พม่า MMR02-SL_โปรยิ้ม ยิ้ม...เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม (SL)
วันที่ 1 มี.ค. 61 - 21 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
(BIRGN006) ทัวร์พม่า_MMR012-FD_โปรสุขใจ..บินไปอิ่มบุญกับแอร์เอเชีย (FD)
วันที่ 30 มี.ค. 61 - 23 มิ.ย. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014