Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(GH) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH002_Malaysia ครบสูตร สุดคุ้ม (MH)
วันที่ 8 - 31 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(GH) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH003_ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(JW) ทัวร์มาเลเซีย_PSN11-MH_มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา (MH)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
(SP) SUPREB HILIGHT OF MALAYSIA (SL)
วันที่ 7 ธ.ค. 61 - 17 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน
(IT) ทัวร์มาเลเซีย_MH23_คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจยา 3 วัน 2 คืน (MH)
วันที่ 21 - 23 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมรอน-ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ)-Union Jack-คาเมรอน ไฮแลนด์-ไร่ชาคาเมรอน -Lavender Graden-น้ำตกอีกกานด้า-Genting Outlet-เก็นติ้งไฮส์แลนด์-ปุตราจายา
(SP) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 15 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-03_เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-บันดิปูร์ โภครา -นากาก็อต (SL)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 13 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-02_นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-ปาทัน-นากาก็อต (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
(GHKTM001) ทัวร์เนปาล_GO2KTM-TG001_ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย (TG)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ • บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว
(GH) ทัวร์อินเดีย เนปาล_GO2GAY-FD003_ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ : Indiaเส้นทาง : Gayaระยะเวลา : 6 วัน 5 คืนสายการบิน : Thai AirAsia ราคาเริ่มต้น: 19,888.- • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD001_เทศกาลปีใหม่ อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 14 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (7 วัน 6 คืน )
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GHDPS001) ทัวร์อินโดนีเซีย_GO1DPS-TG001_มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 24 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงาม ที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า\\\"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี\\\" • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย
(IT) ทัวร์เวียดนาม_VZ91_ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ)
วันที่ 7 - 9 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว
(AT) ทัวร์เวียดนามกลาง_SXC14_ เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 13 ธ.ค. 61 - 29 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสนุกบานาฮิล์ เล่นสวนสนุกไม่จำกัดจำนวนรอบ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงพิ้นบ้าน - สวนสนุก The Fantasy Park - เรือกระด้ง ณ เมืองฮอยอัน - กระเช้าบานาฮิลล์ ขึ้นชมสะพานมือ Golden Bridge - สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง - ลิ้มลอง เฝ๋อ เมนูขึ้นชื่อเวียดนาม - ช้อปป้ิงตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเวียดนาม
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN *พักบนบานาฮิลล์* _VIT-WH04-FD_ (FD)
วันที่ 1 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH05-VZ_ (VZ)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH03-FD_ (FD)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN_VIT-WH02-FD_ (FD)
วันที่ 21 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ZG) ทัวร์เวียดนาม_DAD07_SO CUTE BANA HILLS (PG)
วันที่ 31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014