Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์AEC
(GH) ทัวร์มาเลเซีย_GO1KUL-MH003_ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (MH)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 8,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
(JW) ทัวร์มาเลเซีย_PSN11-MH_มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา (MH)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 7,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
(SP) ทัวร์มาเลเซีย FLASH MALAYSIA (MH)
วันที่ 15 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 6,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-03_เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-บันดิปูร์ โภครา -นากาก็อต (SL)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 13 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
(AT) ทัวร์เนปาล_SNP-02_นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย กาฐมัณฑุ-ปาทัน-นากาก็อต (SL)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
(BI) ทัวร์อินเดีย_BT-GAY01-FD_มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
(GH) ทัวร์อินเดีย เนปาล_GO2GAY-FD003_ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ : Indiaเส้นทาง : Gayaระยะเวลา : 6 วัน 5 คืนสายการบิน : Thai AirAsia ราคาเริ่มต้น: 19,888.- • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD001_เทศกาลปีใหม่ อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 14 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (7 วัน 6 คืน )
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(BI-VN083) ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์ HOIAN (FD)
วันที่ 29 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ - ฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดลินห์อึ๋ง – เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม - เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – ตลาดฮาน
(ZGDAD15) ทัวร์เวียดนาม_GO ON BANA HILLS (VJ)
วันที่ 7 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร - เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - บาน่า ฮิลส์ – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – เมืองเว้ – ผ่านเส้นทางหายเวิน – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน
(CU) ทัวร์เวียดนาม_EASY ELEGANCE IN BANA HILL (VJ)
วันที่ 10 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวนดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน – หมู่บ้านหินอ่อน – ทะเลสาบสีเขียว
(JW) PVN35 ทัวร์เวียดนาม_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ (VZ)
วันที่ 1 ก.พ. 62 - 27 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม_ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - พักบานาฮิลล์ - สะพานทอง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร - พระราชวังไดโนย - ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดฮาน
(ITVZ93) ทัวร์เวียดนาม_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 9 ก.พ. 62 - 26 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ดานัง - ล่องเรือกระด้ง – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - เว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – เว้ - พระราชวังไดโนย – เมืองลังโก – ร้านหยก – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน - นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ดานัง
(CIVZD02) ทัวร์เวียดนาม_ดานัง - ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ (VJ)
วันที่ 13 ก.พ. 62 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – บาน่าฮิลล์ - สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park - บาน่าฮิลล์ – ดานัง – เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน
(ATSCX11-TG) ทัวร์เวียดนาม_VIETNAM Must To Go (TG)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค - ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel -ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์- ถ้ำนางฟ้า –เกาะไก่ชน- ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย - ฮานอย - ซาปา–นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน - LOVE MARKET - ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย
(JW) PVN34-1VZ ทัวร์เวียดนามกลาง_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 29 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกร - พระราชวังไดโนย - บานาฮิลล์ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์ - สะพานทอง - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(JW) PVN38-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง_ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (VJ)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโนย - ตลาดดงบาล่องเรือมังกร - เว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - ดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแห่งความรัก - เจ้าแม่กวนอิม - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
(TTNVZ01) ทัวร์เวียดนามกลาง_เว้-ดานัง-ฮอยอัน- ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 3 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - เว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – สวนดอกไม้ - วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร - เมืองดานัง – ตลาดฮาน
(BIVN10-PG) ทัวร์เวียดนาม_มหัศจรรย์ VIETNAM-ญาตราง-ดาลัด (PG)
วันที่ 25 - 28 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เวียดนาม - ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - โบสถ์หินญาตราง - ตลาด DAM - ร้าน SANEST - ญาตราง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014