Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
(GH) DME-QR002 The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก [ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ] (QR)
วันที่ 13 ก.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ •เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย •ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •นั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
(BIRUS02) มหัศจรรย์ รัสเซีย (QR)
วันที่ 3 ต.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน •ถนนอาร์บัตสตรีท •ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ซาร์กอร์ส• โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหาร เซนต์บาซิล •ห้าง GUM• สุสานเลนิน• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
(ZG) LED01_RUSSIA IN LOVE (SAINT-ZAG-MOS) (QR)
วันที่ 24 ก.ย. 61 - 11 พ.ย. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินเข้าเซนต์ปีเตอร์ - บินออกมอสโคว์
(ZG) DME12_AURORA IN RUSSIA 7D5N (TG)
วันที่ 3 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 65,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า - เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิก าซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(ZG) DME06_ABSOLUTE RUSSIA (MOS-SAINT) (JUL-DEC 2018) (EY)
วันที่ 12 ส.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
(GH) DME-TG006 CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 25 ส.ค. 61 - 6 ม.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารเซนท์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์ - มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน
(BIRUS01) มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก (TG)
วันที่ 6 ต.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
(ZG) DME03_WONDERFUL RUSSIA (TG)
วันที่ 11 ส.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
(ZG) DME08_RUSSIA SHOCK PRICE (QR)
วันที่ 26 ก.ค. 61 - 18 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
(ZT) EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N ยูเครน (PS)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เคียฟ – ชมเมือง – CENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคา – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ – ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ - มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้าพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE
(VTG) Hilight Russia 2 cities (Mow-Led) (TG)
วันที่ 9 ส.ค. 61 - 2 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(VTG) Hilight Russia 3 cities(Mow-Led-Push) 22-28 Oct 2018 (TG)
วันที่ 22 - 28 ต.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
(VTG) Hilight Russia 3 cities (Mow-Led-Push) (TG)
วันที่ 15 ก.ย. 61 - 11 ธ.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
(PV) GR-KC8D6N GRAND RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (KC)
วันที่ 6 ก.ค. 61 - 31 ส.ค. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 56,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อัลมาตี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman- โบสถ์หยดเลือด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET - อัสตาน่า (คาซัคสถาน) – กรุงเทพ ฯ
(PV) RUS-TAKC-7D5N TOUCHING AURORA RUSSIA มอสโคว์ - มูร์มันสค์ (KC)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 23 พ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ - มอสโคว์ - เมืองมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) - เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk) - หมู่บ้าน ซามิ (Sami Village)- พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา - กรุงเทพ ฯ
(DKC) HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK มอสโคว์ ซากอร์ส (TG)
วันที่ 7 พ.ย. 61 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ – ล่องเรือแม่นํ้า Moskva - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ถนนอารบัต - ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – IZMAILOVO MARKET – CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ - กรุงเทพ ฯ
(GH) SVO-AY001 รัสเซีย in train (รถไฟตู้นอน) มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (AY)
วันที่ 14 ก.ย. 61 - 8 พ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์-ถ่ายรูปที่โบสถเ์ซนตบ์าซิล (Saint Basil's Cathedral)-ล่องเรือที่แม่นํ้ามอสควา-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)ทเี่ก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคา่ของโลกกว่า 8ลา้นชิ้น-เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานนํ้าพุ
(GH) DME-EK002 SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] (EK)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 24 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต - ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – ละครสัตว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์ - ดูไบ – กรุงเทพ
(PV) CIRCUS SPECIAL WHITE NIGHT- B RUSSIA BY KC (MOSCOW - ST.PETER) (KC)
วันที่ 16 - 22 มิ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 77,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(PV) GRAND RUSSIA BY KC (ST.PETER - MOSSCOW) (KC)
วันที่ 15 มิ.ย. 61 - 31 ส.ค. 61  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 56,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM –พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman- โบสถ์หยดเลือด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET มอสโคว์– อัสตาน่า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014