Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(CC) CSPEKTG04 ทัวร์จีน_ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดอบไวน์ SNOW WORLD (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ปักกิ่ง - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - SNOW WORLD - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
(CC) CSTSNXW04 ทัวร์จีน_เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า (XW)
วันที่ 2 - 16 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
(CC) CSPEKMU01ทัวร์จีน_ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว (MU)
วันที่ 6 - 27 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - วัดหลิงกวง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - วัดลามะ
(GH) GO1PEK-MU002 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (MU)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 25 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่าซอยหูถง – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งห้าง THE PLACE - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า) – ศูนย์หยก - วัดลามะ – ศูนย์ปี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-TG012 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง PREMIUM NO SHOP พัก 5 ดาว (TG)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 28 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง + ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ – นั่งสามล้อซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – สวนป่าต้าซู้ – ถ่ายรูปด้านหน้า OLYMPIC TOWER - ถนนศิลปะ BEIJING FUN – STARBUCKS TEVANA – SHOPPING PARKVIEW GREEN
(GH) GO1TSN-XW001 ทัวร์จีน_SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 27 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์อัญมณีหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ตลาดรัสเซีย
(ZGPEK07) ทัวร์จีน_T-SUD FUNNY SNOW BEIJING (TG)
วันที่ 24 ม.ค. 62 - 26 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - สวนสาธารณะเป่ยไห่ - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานโหล่วกู่เซี่ยง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ร้านบัวหิมะ - SNOW WORLD SKI RESORT - ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-TG011 ทัวร์จีน_BEIJING WOW TG PROMOTION (TG)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
(GH) GO1CNXPEK-CA001 ทัวร์จีน_บินตรง เชียงใหม่ - ปักกิ่ง - พิชิตกำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง - ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก - ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านชา
(GH) GO1PEK-TG010 ทัวร์จีน_BEST TIME TO BEIJING เที่ยวกำแพงเมืองจีน - ชมพระราชวัง (TG)
วันที่ 17 - 20 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง - ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ - ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก - พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-CA001 ทัวร์จีน_เทศกาลปีใหม่ปักกิ่ง - ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน - หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ (CA)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-MU001 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (MU)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า-วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า - อุทยานเป่ยไห่ – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มุก – THE PLACE - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – ถนนหวังฝู่จิ่ง - วัดลามะ – ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-CA002 ทัวร์จีน_BEIJING FUNNY SNOW (CA)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู่กง – ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ่ง - ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - เล่นสกีหิมะที่SnowWorld(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) - ร้านหยก - ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - 798 ART ZONE – ตลาดหงเฉียว
(ZG) BZTSN01 ทัวร์จีน_ BZTSN01_Amazing Beijing Tianjin (XW)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*️ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท - เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง -ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม - ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน - สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ณ ด่านจียงกวน - ช้อปปิ้งจุใจ ณ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ตื่นตาตื่นใจกับรถไฟ ความเร็วสูง !! - เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก และบุฟเฟต์เจงกิสข่าน *
(IT) ทัวร์ปักกิ่ง_XW-B94_SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 22 พ.ย. 61 - 23 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่งสุดยอดโชว์ชื่อดัง พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ>>Buffet Chenkiskan มี Seafood BBQ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง,สุกี้มองโกล ,อาหารแต้จิ๋ว ที่พัก>>โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน) เดินทางสบายโดยสายการบิน NOK SCOOT ลำใหญ่ B777-200ER 415 ที่นั่ง
(GH) GO1WUH-CZ003 ทัวร์จีน_อู่ฮั่น - เขาบู๊ตึ๊ง - ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ (CZ)
วันที่ 15 - 20 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_อู่ฮั่น - เมืองเจ่าหยาง - โรงถ่ายภาพยนตร์ CHINA HAN CITY - เขาบู๊ตึ๊ง - เรียนมวยไทเก็ก - เขาบู๊ตึ๊ง - วิหารทอง - วังไท่เหอไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ (องค์ต้นกำเนิดตั๋วเหล่าเอี๊ยะ) - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักผาใต้ - อารามเมฆสีม่วง(จื่อเซียวกง) - เขาบู๊ตึ๊ง - เซียงหยาง - เมืองโบราณเซียงหยาง - จิงโจว - รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมด้านอกกำแพงเมืองจิงโจว - จิงโจว - อู่ฮั่น - พิพิธภัณฑ์หูเป่ย - ทะเลสาบตงหู- THE BUND WUHAN - ถนนคนเดินเจียงฮั่น - วัดกุยหยวน - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น
(GH) GO1SHE-XW003 ทัวร์จีน_เสิ่นหยาง - ฮาร์บิน - Ice & Snow Festival 2019 (XW)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – บ้านเก่านายพลจาง – ถนนคนเดินจงเจีย - เสิ่นหยาง – (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ฮาร์บิน – คฤหาสน์วอลการ์ – คฤหาสน์พาฟลอฟ – โบสถ์ เซนต์นิโคลัส – กำแพงเซนต์ปีเตอร์ - เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – สวนเสือตงเป่ย – เข้าชมเทศกาล Harbin Ice & Snow Festival 2019 - จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์เหอฝ่าง – สวนสตาลิน – ถนนคนเดินจงยาง – ถนนโบราณกวานตง –ฮาร์บิน – เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
(GH) GO1SHE-XW001 ทัวร์จีน_เสิ่นหยาง - ฮาร์บิน - THE CHINA SNOW TOWN (XW)
วันที่ 4 - 10 ม.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 34,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เสิ่นหยาง – ฮาร์บิ้น(โดยรถไฟความเร็วสูง) – ร้านเสื้อกันหนาว - ถนนจงยาง - ฮาร์บิ้น –ลานสกี YABULI(รวมสกีม้าลากเลื่อน) –หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN ) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – เขาแกะหญ้า ( YANG CAOSHAN) – ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) - หมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิ้น–ร้านสินค้ารัสเซีย-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) - ชมด้านนอกโบส์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน – เมืองรัสเซียจำลอง – เสิ่นหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง ) – ถนนคนเดินจงเจีย
(GH) GO1HRB-CA001 ทัวร์จีน_เทศกาลปีใหม่ - เทียนสิน - ฮาร์บิ้น Ice & Snow (CA)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ + TIANJIN EYE - ถนนอิตาลี่ - เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่) – ฮาร์บิน(สนามบินฮาร์บินไท่ผิง)(19.10-21.10) – คฤหาสน์วอลการ์ - คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส, คฤหาสน์พาฟลอฟ)- ชมการแสดงระบำรัสเซีย (หยุดทุกวันจันทร์) – จุตรัสเซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์เบียร์ฮาร์บิน (ทดลองชิมเบียร์สดๆ ท่านละ 1 แก้ว) - ร้านเสื้อกันหนาว – ผ่านชมจัตุรัสเซ็นต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงยาง – สวนสตาลิน – สวนเสือตงเป่ย ชมการแข่งขันว่ายน้ำท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน) – Harbin Ice & Snow Festival 2019 - ฮาร์บิน(สนามบิน ฮาร์บินไท่ผิง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่) –ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้าแม่ทับทิม
(IT)XW-H24 ทัวร์ฮาร์บิน – เสิ่นหยาง – จี๋หลิน - ฉางชุน (XW)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 25 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - เมืองฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง - โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน - พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014