Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SSSHA06) ทัวร์จีน-เมืองโบราณอูเจิ้น-หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกจินเหมา (FM)
วันที่ 17 - 21 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ -ย่านซินเทียนตี้ -ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น -หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) -หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ยร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทานตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์ - เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(SSNKG05) ทัวร์จีน-นมัสการเจ้าแม่กวนอิม-ผู่โถวซาน-หังโจวเซี่ยงไฮ้ (FM)
วันที่ 17 - 21 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน -ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(SSNKG04) ทัวร์จีน-Shanghai ตะ ลั้น ลา - สวนสนุกดิสนย์แลนด์ (XW)
วันที่ 17 - 21 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - นานกิง-อู๋ซี -พระใหญ่หลิงซาน -ร้านไข่มุก-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน -ถนนนานกิงสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว -ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา-หังโจว
(SSNKG03) ทัวร์จีน-Shanghai มิกซ์ แอนด์ แมทซ์ (XW)
วันที่ 31 ม.ค. 61 - 3 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- นานกิง-อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน -ร้านไข่มุก -เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน -ถนนนานกิงลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว -ร้านผ้าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านใบชา
(TBSHA02) ทัวร์จีน หังโจว – ผู่โถวซาน – ไหว้พระ (CA)
วันที่ 1 - 4 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน-ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน ณ...เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(TBSHA01)_ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย – ดิสนีย์แลนด์ 4D3N (CA)
วันที่ 25 - 28 ม.ค. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ + ล่องเรือชมเมือง –ร้านยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณซ่งเหอฝางเจีย-สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ – GLOBAL GARBOR-อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)-ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า
(SSSHA01) ทัวร์จีน – ดิสนีย์แลนด์ – อู๋ซี - หังโจว - นานกิง (XW)
วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า -หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชา
(GHXMN01) ทัวร์จีน-เซี้ยะเหมิน-จางโจว-บ้านดิน (สายการบิน MF) (TG)
วันที่ 23 - 26 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี้ยะเหมิน -นั่งรถชมแสงสีเมืองเซี้ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - ผ่านชมมหาลัยเซี้ยะเหมิน - เกาะกู่ลั่งหยี่ - พิพิธภัณฑ์เปียโน - สวนซู่จวง - ถนนคนเดิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน หัวอัน - บ้านดินถู่โหลว - ถนนเรียบชายหาด - สวนหอประภาคาร
(DKCTPE001) ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 22 - 25 มี.ค. 61
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด -ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง-อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
(ATTPE009) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Colorful Summer (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ชิมชา - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด- ตึกไทเป 101 –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ปล่อยโคมผิงซี - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(ATTPE008) ทัวร์ไต้หวัน Smile Dream Taiwan สงกรานต์ Grand Unique เข้าเกาสง-ออกไทเป 1 (CI)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเกาสง – ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD - ทะเลสาบดอกบัว - วัดเจดีย์เสือ มังกร – วัด ฝอกวงซัน – สวนสนุก EDA – WORLD – พักใน EDA – WORLD – เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบ 2 พี่น้อง – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – MING GING FARM – AFTERNOON TEA – พักบนเขาฟาร์มชิงจิ้ง -ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ –ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง –GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
(ATTPE007) Smile Dream Taiwan สงกรานต์ สมายด์ สมายด์ เข้าเกาสง-ออกไทเป (TG)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เกาสง – วัดฝอกวงซัน - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต – อาบน้าแร่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ซีเหมินติง -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(SMTPE03) ไต้หวัน อาลีซาน ชมดอกซากุระ ไฟล์ทบินเหมาลำ 5 วัน 4 คืน (VJ) (VJ)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คึืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - สัมผัสธรรมชาติป่าสน อายุกว่าพันปี - อุทยานเหย่หลิ่ว ชมความงามของอุทยานหินทราย ที่รังสรรค์เป็นรูปร่างต่างๆ โดยธรรมชาติ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม กับฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
(SMTPE03) ทัวร์ไต้หวัน – Tiger Fighter ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง (IT)
วันที่ 24 - 27 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต –ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) -GERMANIUM POWER - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี
(ATTPE06) ทัวร์ไต้หวันตุ้งแช่ – ตรุษจีน Charter –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ปล่อยโคมผิงซี (VZ)
วันที่ 16 - 20 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง –นั่งรถ TAIPEI SIGHTSEEING BUS HOP ON HOP OFF - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสัปปะรด – DUTY FREE - ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งตึก 101 - ศูนย์เครื่องสำอางค์ COSMETIC SHOP – ปล่อยโคมลอยผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่นไนท์มาร์เก็ต – พักเมืองไทจง –หมู่บ้านสายรุ้ง
(ATTPE05) ทัวร์ไต้หวัน-Deluxe Class-ไทเป-ไทจง-พักบนรีสอร์ทสุดหรู ณ ฟาร์มชิงจิ้ง (CI)
วันที่ 1 - 4 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM -ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้ – พิพิธภัณฑ์กระดาษ – ไทเป – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ปล่อยโคมกระดาษผิงซี – เหยหลิ่ว
(SMTPE02) ทัวร์ไต้หวันฟินฟินฟิน-Songkran Festival – ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต -ไทจง – หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK- ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน -ไทเป -ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ -เหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
(ATTPE04) ทัวร์ไต้หวัน-สงกรานต์ บานฤทัย – เหนือจรดใต้- พัก 5 ดาว EDA WORLD ( เข้าไทเป – ออกเกาสง) (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน -เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง -ไทเป- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 – GERMANUIM - ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พักในสวนสนุก EDA- WORLD -วัดฝอกวงซัน
(ATTPE03) ทัวร์ไต้หวัน-สำเริง สำราญ สงกรานต์ – 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Gloria Outlet
(ATTPE02) ทัวร์ไต้หวัน – Tiger Winter – เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (IT)
วันที่ 18 - 21 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน – เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101- ช้อปปิ้งซีเหมินติง -ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014