Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GTH) CKG-WE003 ทัวร์จีน CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS (WE)
วันที่ 23 ก.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย -หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง -ชวีถังเสีย-อูเสีย - เสินหนีซวี - งานเลี้ยงอำลา เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง
(GTH) CKG-WE004 ทัวร์จีน SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5 DAYS 4 NIGHTS (WE)
วันที่ 21 ส.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองเฟิงตู(เมืองผี) - งานเลี้ยงต้อนรับ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสี่ยวซานเสีย(ลงเรือเล็ก) - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง) - ฉงชิ่ง วัดพระอรหันต์(วัดหลัวฮั่น) - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
(GTH) CKG-WE002 ทัวร์จีน ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์จางอวี้โหมว อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)
(GTH)CKG-WE001 ทัวร์จีน เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 23 ก.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว Option :โชว์จางอวี้โหมว(Impression of Wulong) ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านฉือชีโข่ว หงหยาต้ง - นั่งรถไฟทะลุตึก - ฉงชิ่ง
(ZG) ZCKG03 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย [เลสโก อัศวินมังกร] 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 17 ต.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์
(ZG) ZCKG04 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลสโก บัลลังก์มังกร]4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 5 - 8 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า เมืองฉงชิ่ง -ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
(ZG) ZCKG02 จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า [เลสโก พยัคฆ์มังกร] 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 23 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์
(SS) SHWECKG13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE เมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า-เมือง อี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง
(SS)SHWECKG12ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 14 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซาน เสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ยงานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ
(SS)SHWECKG9 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
(GTH) GQ1CSX-FD001 ทัวร์จีน BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 5 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ Option: โชว์จิ้งจอกขาว ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย Option: สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านเยื่อไผ่-ร้าใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา
(ZG) ZCSX07 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดหญิงปราบมาร] 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 31 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา
(ZG) ZCSX03 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.2] 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 11 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(CC) CSTAOXW01 ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 25 ส.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล- เอียนไถ เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ – ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั่ง – ถนนว่าว เวยฝั่ง – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 – ร้านไข่มุก
(GTH) TAO-XW001 ทัวร์จีน ชิงเต่า เผิงไหล วัดหนานซาน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชิงเต่า-เผิงไหล-จุดชมวิวแปดเซียนข้ามทะเล-เยียนไถ-สวนสาธารณะเยียนไถซาน เยียนไถ-หลงโข่ว-วัดหนานซาน-ชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว-ชมวิวภายนอกโบสถ์ เซนต์ไมเคิล-สวนเสี่ยยวหยีซาน-ถนนปาต้ากวน-สะพานไม้ม่านปู้-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-จัตุรัสชิงเต่า –ตลาดสินค้าพื้นเมืองชิงเต่า-ชิงเต่า
(GTH) XNN-3U001 ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง ทะเลสาบเกลือฉาข่า 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 25 ต.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) - ซีหนิง(สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา) - ทะเลสาบเกลือฉาข่า(รวมรถแบตเตอรี่+รถไฟเล็ก) ทะเลสาบชิงไห่(รวมรถแบตเตอรี่ ไม่รวมล่องเรือ) - ซีหนิง ซีหนิง - ลาซา(นอนบนรถไฟสายประวัติศาสตร์) ลาซา - พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา ทะเลสาบหยางหู
(GTH) SWA-CZ002 ทัวร์จีน ลื่อฮ่อ แต้จิ๋ว เหมยโจว มรดกโลกบ้านดินหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 16 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เหมยโจว-หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น-หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เหมยโจว เหมยโจว-แต่จิ๋ว-วัดไทย-วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-ซัวเถา ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)-ไต่ฮงกง-สุสานพระเจ้าตากสิน
(GTH) SWA-CZ001 ทัวร์จีน ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน บ้านดินหัวอัน แต้จิ๋ว 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 16 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา-หัวอัน-บ้านดินถู่โหลว-เซี๊ยะเหมิน วัดหนานผู่โถว-ถนนรอบเกาะ-กู่ลังหยี่(นั่งเรือ)-ถนนคนเดินหลงโถวลู่-ถนนจงซานลู่ เซี๊ยะเหมิน-แต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ-วัดไคหยวน-ไฮ่ตังม่า-ซัวเถา
(GTH) SWA-CZ003 ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว ไป้เหล่าเอี๊ยเจ้าแม่กวนอิม เกาะเหมยโจว(นั่งรถไฟ) 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 26 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดมังกรเขียว-ผู่เถียน(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ผู่เถียน-เกาะเหมยโจว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(แม่มาจู่)-ซัวเถา(นั่งรถไฟ) ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว)-ไต่ฮงกง-สุสานพระเจ้าตากสิน
(PH) ทัวร์จีน บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่สปา 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 25 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง) เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014