Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH) KMG-MU001 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจี่ยง - แชงกรีล่า - พิชิต 2 ภูเขา (MU)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 20 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - ต้าหลี่ -คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง
(SS) KMG15_ทัวร์จีนคุณธรรม - คุนหมิง..ขนมดอกโสน (MU)
วันที่ 6 - 10 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมขึ้นลิฟท์) - ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย - ภูเขาหมื่นยอด(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - ทุ่งดอกมัสตาร์ด - น้ำตกเก้ามังกร(รวมรถราง) - เมืองหลอผิง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - เขาหยวนทงชมดอกซากุระ(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม) - วัดหยวนทง - สวนน้ำตก - คุนหมิง
(GH) GO1DIG-MU001 ทัวร์จีน_ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า (MU)
วันที่ 30 เม.ย. 62 - 14 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - แชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ทะเลสาบนาพาไห่ - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ชมวิวระหว่างทาง - อุทยานย่าติง(รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า) - ชมวิวระหว่างทาง - แชงกรีล่า
(GH) GO1DCY-3U001 ทัวร์จีน_เต้าเฉิง - ย่าติง THE LAST SHANGRI - LA (3U)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู - สะพานหลู่ติ้ง - ซิงตูเฉียว - ซิงตูเฉียว - เมืองหลี่ถัง - ผ่านชมภูเขากระต่าย - ผ่านชมภูเขาเยี่ยหว่า - ผ่านชมทุ่งหญ้าโปหว่า - อุทยานย่าติง(รวมรถประจำอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า) - เต้าเฉิง
(IT) TG711 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ต้าลี่ - แชงการีล่า (TG)
วันที่ 4 - 24 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน - แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
(ZGKMG04) ทัวร์จีน - T - SUD KUNMING SLICK & COOL (8L)
วันที่ 19 ก.พ. 62 - 22 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – OPTION TOUR ภูเขาซีซาน
(CC) CSKMGMU05ทัวร์จีน_ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
(GH) GO1KMG-TG007 ทัวร์จีน_คุนหมิง - แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ (TG)
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง
(GH) GO1KMG - TG006 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์จางอวี้โหมว (TG)
วันที่ 13 - 17 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว -ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม -ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) -โชว์จางอวี้โหมว -อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง -ร้านยางพารา -ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -วัดหยวนทง
(BZKMG01) T-SUD THE BEST OF KUNMING (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง
(ZG) CSX04 ทัวร์จีน-ฉางซา-จางเจียเจี้ย ( เลสโก สะพานแก้ว ) (WE)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GTH) WE002_ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหลง ล่องเรือชมเมือง (WE)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk • ชมเมืองโบราณฝูหลง เมืองโบราณที่มีประวัติอันแสนยาวนานกว่า 2,000 ปี • ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ ชมความงดงามของเมืองฉางเต๋อ • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) CZ001_ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (CZ)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (4วัน 3คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• บินตรง จางเจียเจี้ย (ประหยัดเวลานั่งรถถึง 6 ชั่วโมง) • ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ • ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • ชมความงามวิถีความเป็นอยู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ซุปเห็ด/หมูแดงกวางโจว
(GTH) WE001_ทัวร์จีน - เที่ยวครบไฮไลท์ - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง -ไม่ลงร้านช้อป (WE)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk • ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว • เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร, บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี, เป็ดย่าง, ซุปเห็ด
(GT) บินตรงจางเจียเจี้ย ฟ่งห่วง สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน (CZ)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานแก้ว - ศูนย์ยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ศูนย์ชา - ตุรัสถ้ำมังกรเหลือง - ศูนย์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ภูเขาเทียนเหมืนซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ
(ZG) BZCSX02 ทัวร์จีน_T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE จางเจียเจี้ย – เขาอวตาร – ถ้ำประตูสวรรค์ (FD)
วันที่ 12 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน –ลำธารแส้ม้าทอง – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เชาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป่หลง
(ZG) BZCSX01 ทัวร์จีน_ T-SUD IMPRESSTION OF ZHANGJIAJIE ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ยอดเขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตู้สวรรค์ – สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินซีปูเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซิงลู่
(GH) GO1CSX-FD011 ทัวร์จีน_SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)- ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ร้านยาจีน - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น - ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - สวนเทียนซินเก๋อ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา
(GH) GO1CSX-FD009 เทศกาลสงกรานต์ - จางเจียเจี้ย - ถ้ำประตูสวรรค์ - พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย (FD)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ภาพวาดทราย – ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย – สวนเทียนซินเก๋อ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) GO1CSX - FD004 จางเจียเจี้ย - ล่องเรือถัวเจียง - เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 23 ม.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน - ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014