Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(IT) CNTG713 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว-แชงการีล่า-ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองโบราณแชงการีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน วัดหยวนทง
(CC) CSKMGMU07 ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) เมืองโบราณลี่เจียง ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง
(CC) CSKMGMU08 ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 7 ก.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋ ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่ ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
(TTN) FDKMG02 ทัวร์จีน ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานนํ้าหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง เมืองลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-สนามบิน
(TTN) FDKMG01 ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่ สวนนํ้าตกคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้-พิพิธภัณฑ์ยูนนาน-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **
(SS) SHMUKMG18 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรมคุนหมิง...ขนมไข่ปลา ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)
วันที่ 18 ก.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้าแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด จงเตี้ยน-ลี่เจียง-สระน้ามังกรดา-เมืองโบราณ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว-สะพานแก้วลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) ลี่เจียง-ต้าหลี่ ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้าตก-คุนหมิง
(IT) CN8L802 ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 24 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง–เมืองตงชวน–แผ่นดินสีแดง–ถานเตี้ยน–สวนผลไม้ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ถางเตี้ยน- คุนหมิง- สวนนํ้าตกคุนหมิง- ซุ้มประตูม้าทอง-ซุ้มประตูไก่หยก OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้-คุนหมิง
(GTH) KMG-TG003 ทัวร์จีน ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 22 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ต้าหลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบรารแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีนํ้าเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว - หุบเขาสีนํ้าเงินไป๋สุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่) - สระมังกรดำ - ลี่เจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) สวนนํ้าตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - คุนหมิง
(GTH) CNXKMG-MU002 SPECIAL PRICE เชียงใหม่บินตรง คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง หุบเขาสีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (MU)
วันที่ 17 ก.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีนํ้าเงิน(ไป๋สุ่ย)-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-แชงกรีล่า-ฉู่สง-เมืองเก่าชาวเผ่าอวี๋ ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-สวนนํ้าตกคุนหมิง-ประตูม้าทองไก่หยก- วัดหยวนทง-คุนหมิง
(PH) ทัวร์จีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุณหมิง 6 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 24 ก.ย. 62  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – วัดลามะซงจ้านหลิน – จงเตี้ยน – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า – หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้าหยก – บึงมังกรดำ ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – ศูนย์สมุนไพรจีน – สวนน้าตก – ร้านใบชา วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(IT) CNFD403 ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 9 ส.ค. 62 - 23 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 8,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี-เมืองหลัวผิง น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ OPTION: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้ /OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง
(GTH) KMG-MU002 ทัวร์จีน SUPER คุ้ม คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ ตงชวน สะพานแก้ว ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 17 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตงชวน-แผ่นดินสีแดง ตงชวน-ถ่างเตี้ยน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-ร้านหยก-ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)
(EP) ทัวร์จีน คุนหมิง – ซิงอี้ – เขาหมื่นยอด 4 วัน 2 คืน (MU)
วันที่ 23 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ซิงอี้ - ว่านเฟิงหลิน(เขาหมื่นยอด) - น้าตกร้อยสาย ซิงอี้ – คุนหมิง - วัดหยวนทง – สวนน้าตก - ร้านบัวหิมะ - สนามบินคุนหมิง
(ZG) ZKMG09 จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 11 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนนํ้าตกคุนหมิง – ไร่สตรอเบอรี่ – ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ -ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนาน ผิงเจีย ภูเขาซีซาน (Option Tour)
(ZG) ZKMG08 จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี [เลสโก แปะก๊วยพันปี] 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 1 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถํ้าเจ้าแม่กวนอิม – ถํ้าเจียงหยวน สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจียสะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้
(SS) SHMUKMGDIG2 ทัวร์จีน DOUBLE SHANGRI-LA...ขนมรังผึ้ง ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง ย่าติง แชงกรีล่าผืนสุดท้าย ไม่ลงร้านช้อป 8 วัน 7 คืน (TG)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้านาพาไห่-เมืองโบราณแชงกรีล่า จงเตี้ยน-เมืองเต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิน-ภูเขาหิมะไป๋หมาง-วัดเฟยไหล ภูเขาหิมะเหมยหลี่-เขตอุทยานปาลาเก๋อจงอุทยานปาลาเก๋อจง (รถอุทยาน) ปาลาเก๋อจง-เซียงเฉิง-เต้าเฉิง-ยื่อหวา ยื่อหวา-อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก /วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า) ยื่อหวา-จงเตี้ยน-คุนหมิง
(GTH) XNN-MU001 ทัวร์จีน คุนหมิง ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ดินแดนฟ้าจรดผืนโลก 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 22 ส.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง วัดหยวนทง – ถนนคนเดิน – ซีหนิง ซีหนิง – วัดถ่าเอ่อร์ – อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ (รวมรถอุทยาน) – เมืองกุ้ยเต๋อ – ลานจัตุรัสกังหันน้ำ เมืองกุ้ยเต๋อ – ฉาข่า – ทะเลสาบเกลือฉาข่า(รวมรถอุทยาน) ฉาข่า – ทะเลสาบชิงไห่ (รวมรถอุทยาน) – ซีหนิง อารามลอยฟ้า – ถนนคนเดินซีหนิง – ซีหนิง คุนหมิง
(ZG) ZKMG07 ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป [เลสโก พญาบุปผา] 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 26 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
(IT) CN8L801 ทัวร์จีน คุณหมิง ลูกเลี่ยง ซินหนฃยี้ 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 3 - 6 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ -ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู????‍ -หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ -พิเศษ>สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว -บินตรงโดยสายการบิน LUCKY AIR
(IT) FD402 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 12 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แชงการีล่า - สวรรค์บนดิน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - เมืองมรดกโลก - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014