Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(SSCSX05)ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วลอยฟ้า- เทียนเหมินซาน- ฉางซา พัก 5 ดาว (WE)
วันที่ 6 - 9 เม.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX02) ทัวร์จีน-มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 23 - 28 ก.พ. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ฉางซา-ฟ่งหวง - ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้ - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์หยก - ล่องเรือเป่าเฟิงหู -ศูนย์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน -ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว -ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย -ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX01)ทัวร์จีน –จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 7 - 12 ก.พ. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
(TBCSX12) ทัวร์จีนครบสูตรมรดกโลก-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ฉางซา-จางเจียเจี้ย -อุทยานจางเจียเจี้ย -เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์ผ้าไหม -ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด -เขาเทียนเหมินซาน -ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-ศูนย์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน -ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ฟ่งหวง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(SSCSX04) ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (WE)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้ว)- สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร-ลำธารแส้ม้าทอง-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
(SSCSX07) ทัวร์จีน-เมืองโบราณฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาอวตาร-ฉางซา (WE)
วันที่ 23 - 28 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน -จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์เหม่ยลี่เซียงซีร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย -สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล -เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-ร้านใบชา -จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TBCSX11) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-หุบเขาอวตาร-สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 13 - 16 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีปู้-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง
(TBCSX10) ทัวร์จีน- Shock Price จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 8 - 11 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน- ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย -ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด -ศูนย์หยก- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย
(TBCSX09) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย – ฟ่งหวง – สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง -ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย -ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-เกาะส้ม-ถนนคนเดิน
(TBCKG03) ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง-ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN (WE)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ -ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา -เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง - สวนเอ๋อหลิง-ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ-หงหยาต้ง - ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนเจียงฟ่างเปย
(TBCKG02) ทัวร์ฉงชิ่ง-ล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว Century Paragon (WE)
วันที่ 8 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉงชิ่ง - ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ -ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา -เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-ต้าจู่-ผาหินแกะสลักต้าจู๋ -ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
(TBCKG01) ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) (WE)
วันที่ 14 - 18 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ฉงชิ่ง-อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG-ถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-หงหยาต้ง
(SSCKG01)_ทัวร์จีน-Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท (WE)
วันที่ 19 - 21 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -ฉงชิ่ง อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง -อู่หลง-ลานสกีอินดอร์-ร้านนวดเท้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ -ระเบียงกระจก -ร้านหมอนโอโซน - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน
(SSCKG024) ทัวร์จีน Chongqing เมพ ขิง ขิง (WE)
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - อู่หลง -แกะสลักน้ำแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟ้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ระเบียงกระจก -ร้านหมอนโอโซน - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
(SSCSX032) ทัวร์จีนฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ (WE)
วันที่ 4 - 7 มิ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฉางชา - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - หุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา - ร้านนวดเท้า - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(TVCSWA005) ทัวร์จีน-ซัวเถา – มรดกโลกบ้านดิน-หย่งติ้ง 5D4N (FD)
วันที่ 31 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)- เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA003) ทัวร์จีน-บินตรงซัวเถา – แต้จิ๋ว – อิสระเยี่ยมญาติ 1 วัน 5D4N (FD)
วันที่ 18 - 22 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว -อิสระเยี่ยมญาติ -เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
(TBXIY03) ทัวร์จีน – ซีอาน – ลั่วหยาง – เทศกาลดอกโบตั๋น (FD)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชม...พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี-สัมผัสรถไฟความเร็วสูงไป-กลับซีอาน-ลั่วหยาง-ชมความงามของดอกโบตั๋น 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง-ชมความงามอุทยานหยุนไถซาน การันตีความสวยระดับ AAAA-ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง-เมนูพิเศษ เป็ดย่างและ เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อเมืองซีอาน
(TBXIY02)ทัวร์จีน-เสน่ห์ซีอาน-อลังการสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ (FD)
วันที่ 1 - 5 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิอันเกรียงไกร -พิพิธภัณฑ์ซีอาน ที่รวมวัตถุโบราณกว่า 100,000 ชิ้น -ชมความงามของดอกซากุระบาน ณ วังชินหลง - ตื่นตา ตื่นใจ กับโชว์ ราชวงศ์ถัง…ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต -เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง และ เกี๊ยวซีอาน
(TBXIY01) ทัวร์จีน-ซีอาน-เจาะเวลาหาจิ๋นซี-วัดถ้ำหลงเหมิน (CZ)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 37,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ทัวร์... ซีอาน เจาะเวลาหาจิ๋นซี วัดถ้ำหลงเหมิน -เข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - สัมผัสรถไฟความเร็วสูงไป – กลับ ซีอาน ลั่วหยาง - ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองใน อดีต -ชมถ้ำหินผาหลงเหมิน พุทธสวรรค์แห่งลั่วหยาง -เมนูพิเศษ... เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อ เมืองซีอาน -ซีอาน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014