Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ZG)KMG01 ทัวร์จีน-คุนหมิง- ต้าหลี่ –ลี่เจียง- แชงกรีล่า-นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 61  (6วัน5คืน)
ราคา 27,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-เมืองเก่าต้าหลี่–เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)–โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องเขาเสือกระโจน–วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)-เมืองเก่าจงเตี้ยน -หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก–IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–ร้านบัวหิมะ–มืองโบราณกวนตู้ –ร้านหยก-ร้านชา–วัดหยวนทง–ร้านผ้าไหม
(GHCSX11) ทัวร์จีน_CSX CZ003_จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว-ฟงหวง พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 10 - 15 ส.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เกาะส้ม-ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-สะพานกระจก-จางเจียเจี้ย-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ศูนย์ใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(CC) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าห้มุ รองเท้า)-ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(CCCSX02) ทัวร์จีน-จางเจียเจี้ย-ขนมจีบกุ้ง พัก 5 ดาว (WE)
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHDYG10) ทัวร์จีน_DYG-E3002_NEW !! บินครั้งเดียวเที่ยว 2 มณฑล จางเจียเจี้ย-กุ้ยโจว (E3)
วันที่ 1 - 6 ส.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย-เมืองถงเหริน-เขาฟ้านจิ้ง(รวมกระเช้า + รถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนซีปู้เจีย-ร้านหยก-ร้ายางพารา-ภาพวาดทราย-สพานแก้วที่ยาวที่สุด-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ร้านชา-ภาพวาดทราย
(ZGCSX13) ทัวร์จีน_CSX13_DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE (WE)
วันที่ 11 - 16 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เมืองฉางเต๋อ-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน- สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
(ZGCSX04) ทัวร์จีน_CSX04_ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE (FD)
วันที่ 1 - 6 พ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านบัวหิมะ –ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก-ร้านผ้าไหม-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง
(ZGCSX03) ทัวร์จีน_CSX03_ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME (FD)
วันที่ 28 - 31 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย -ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ชมวิวเขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว - ฉางซา
(GHCSX08) ทัวร์จีน_CSX-CZ001_มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย - พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 20 - 25 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง -ล่องเรือถัวเจียง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย -ถนนคนเดินซีปู้-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง -ศูนย์หยก-ล่องเรือเป่าเฟิงหู(รวมล่องเรือ+รถกอล์ฟ)-ศูนย์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ใบชาหรือยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า +บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า )-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX06)ทัวร์จีน_CSX-WE002_SUPER SAVE จางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว (WE)
วันที่ 6 - 10 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย -สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลงลิฟท์)-เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง -ศูนย์ผ้าไหม-ศูนย์ยางพาราหรือใบชา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX07) ทัวร์จีน_CSX-FD001_สุดคุ้มจางเจียเจี้ย -เมืองโบราณฟ่งหวง (FD)
วันที่ 4 - 8 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน-จางเจียเจี้ย-ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์ยางพารา-ศูนย์ใบชาหรือผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX05)ทัวร์จีน _CSX-WE003_Wonderful Zhangjiajie (WE)
วันที่ 5 - 8 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย -ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-โชว์จิ้งจอกขาว-ศูนย์หยก-ศูนย์ผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้ +บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค-์ ระเบียงแก้ว (รวมผา้หุ้มรองเทา้ )-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX04)ทัวร์จีน_CSX-WE001_ครบสูตรมรดกโลก- จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง (WE)
วันที่ 4 - 9 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย -เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์- ระเบียงแก้ว-ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง -สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-รา้นผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร่้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHCSX03) ทัวร์จีน – Paradise of Zhangjiajie (FD)
วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
(ZGCSX02) ทัวร์จีน-The Charming of Zhangjiajie 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 5 - 10 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 17,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดหินทราย-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวที่สุดโลก-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านผ้าไหม-ร้านนวดฝ่าเท้า-ฯลฯ
(CCCSX01) ทัวร์จางเจียเจี้ย-ซุปหม้อดิน-เขาอวตาร-สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 12 - 15 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฉางเต๋อ - อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านนวดเท้า - ร้านใบชา - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX01) ทัวร์จีน Breath of Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZGCSX08) ทัวร์จีน _ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) ทัวร์จีน_CKG-WE001_ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน (WE)
วันที่ 26 - 28 ก.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-อุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่ป-ระเบียงแก้ว-หงหยาต้ง
(GHCKG02) ทัวร์จีน_CKG-WE004_ฉงชิ่ง-ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN (WE)
วันที่ 10 - 15 ส.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ขึ้นเรือสำราญ-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับ-ชวีถังเสีย-อูเสีย-เสินหนีซวี-ซีหลิงเสีย-งานเลี้ยงอำลา-เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง-รถไฟความเร็วสูง-สวนเอ๋อหลิง-ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen-นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ-หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ถนนเจียงฟ่างเปย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014