Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GH)GO1CAN-CZ003 ทัวร์จีน_กวางเจา FREE SHOPPING (CZ)
วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_อนุเสาร์วรีย์ 5 แพะ-ดร.ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง - อิสระทั้งวัน (ไม่รวมรถ + ไม่รวมไกด์ + ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น) - อิสระครึ่งวัน(ไม่รวมรถ + ไม่รวมไกด์ + ไม่รวมอาหารกลางวัน) -ร้านสมุนไพรจีน - วัดต้นไทร 6 ต้น
(GH)GO1CAN-CZ002 ทัวร์จีน_กวางเจา - เซินเจิ้น - ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง (CZ)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เมืองโบราณลีวาน - ซ่างเซี่ยจิ่ว - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำจูเจียง - อนุสาวรีย์ 5 แพะ - เซินเจิ้น - ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - วัดกวนอู
(GH)GO1KWL-CZ003 ทัวร์จีน_Miracle of Guilin (CZ)
วันที่ 26 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี - กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง - สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(GH)GO1KWL-CZ004 ทัวร์จีน_Autumn in Guilin พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 7 - 12 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง - ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - อุทยานกู่ตง - หมู่บ้านไห่หยาง - เมืองโบราณต้าหวี่ - กุ้ยหลิน - สวนจื่อโจว - เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่) - ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
(GH)GO1KWL-CZ005 ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หยางซั่ว (CZ)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_กุ้ยหลิน - ซานเจียง - หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย - เจดีย์เผ่าต้ง - สะพานลมฝนเฉิงหยาง - กุ้ยหลิน - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) - สวนเจ็ดดาว - เมืองจำลองซ่ง - ตึกเซียวเหยา - ถนนโบราณตงซี
(ZG)KWL02 ทัวร์จีน_GUILIN RIVER AND MOUTIAN (CZ)
วันที่ 24 พ.ย. 61 - 16 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ราคายังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !! - กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW - เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
(ZG) ทัวร์จีน_BZKWL03_T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D5N (CZ) ไม่รวมค่าวีซ่า (CZ)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 22 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(GH)GO1KMG-TG003 ทัวร์จีน_คุนหมิง – พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ลี่สุ่ยจินซา (TG)
วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - โชว์ลี่สุ่ยจินซา - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตก
(GH)GO1KMG-TG007 ทัวร์จีน_คุนหมิง - แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ (TG)
วันที่ 1 - 6 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง
(GH)GO1KMG-TG006 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชว์จางอวี้โหมว (TG)
วันที่ 9 - 13 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว -ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม -ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) -โชว์จางอวี้โหมว -อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -ต้าหลี่ - ต้าหลี่ - คุนหมิง -ร้านยางพารา -ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -วัดหยวนทง
(GH)GO1KMG-TG002 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ - ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง
(GH)GO1KMG-TG008 ทัวร์จีน_ครบสูตร คุนหมิง - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - NO SHOP (TG)
วันที่ 22 - 27 ก.พ. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก - ต้าหลี่ - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
(GH)GO1CNXKMG-MU001 ทัวร์จีน_บินตรง !! เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจียง - แชงกรีล่า พิชืต 2 หุบเขา (MU)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว –อุทยานน้ำหยก-ร้านใบชา-ต้าหลี่ - ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ
(GH)GO1KMG-MU003 ทัวร์จีน_คุนหมิง - ภูเขาเจี๊ยวจื่อ - ตงชวน - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว (MU)
วันที่ 8 - 11 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ตงชวน-แผ่นดินสีแดง+ชมพระอาทิตย์ตก - ตงชวน-ถางเตี้ยน-ภูเขาเจี่ยวจื่อซาน(รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) - ถางเตี้ยน-คุนหมิง-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
(GH)GO1KMG-8L005 ทัวร์จีน_SAVE PRICE KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 (8L)
วันที่ 19 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_คุนหมิง - ต้าหลี่ - ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองฉู่สง - คุนหมิง - เขาซีซาน - ประตูมังกร - ร้านบัวหิมะ - อิสระช้อปปิ้ง - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้
(GH)GO1CNXKMG-8L007 ทัวร์จีน_บินตรง !! เชียงใหม่ - คุนหมิง - ตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (8L)
วันที่ 21 - 24 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)-เมืองตงชวน - เก็บผลไม้(ตามฤดูกาล) -ผืนดินสีแดงตงชวน +ชมพระอาทิตย์ตก - ผืนดินสีแดงตงชวน +ชมพระอาทิตย์ขึ้น-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ - ร้านชา-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-ร้านหยก
(GH)GO1KMG-TG004 ทัวร์จีน_คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองในฝันแชงกรีล่า (TG)
วันที่ 14 - 19 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - โชว์ลี่สุ่ยจินซา - ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตก
(BZKMG01) T-SUD THE BEST OF KUNMING 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง
(ZGBZKMG02) T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN สายการบิน Lucky Air (8L) (CZ)
วันที่ 16 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง วัดหยวนทง - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ
(GH)KMG-TG004 ทัวร์จีน_คุนหมิง - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองในฝันแชงกรีล่า (TG)
วันที่ 23 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท - ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม - พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต - เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน - ถ่ายรูป...น้ำตกใหญ่ยักษ์กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ - ตื่นตาตื่นใจกับแสงสี การร้องรำของชาวเผ่าท้องถิ่น...โชว์ลี่สุ่ยจินซา *
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014