Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์สโลวาเกีย
(ZG) VIE03_RERUN TO EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY (BR)
วันที่ 8 - 15 ต.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
(GH) PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชค ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7D 4N (EK)
วันที่ 4 ก.ย. 61 - 15 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - เดินเล่นเมืองนํ้าแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) - พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย - ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ
(GH) VIE-BR004 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (BR)
วันที่ 16 ส.ค. 61 - 15 ก.ย. 61  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ และ จุดชมวิว SKY WALK – ซาลส์บวร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซ่น - มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ - คาร์โลวี วารี – ปราก - ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า - กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL– ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – เวียนนา – Outlet – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(ZG) MUC11 BETTER EAST EUROPE เยอรมัน เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9D6N (TG)
วันที่ 8 ต.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ - เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่นํ้าดานูบ - อาคารรัฐสภา - เมืองบูดาเปสต์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเวียนนา - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - กรุงเทพฯ
(GH) PRG-EK006 NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (EK)
วันที่ 17 ก.ค. 61 - 15 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย - เมืองนํ้าแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) - พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - พักกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค - ชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของฮังการี (Hungary) ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ
(GH) VIE-OS002 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 21 พ.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า - คุทนา ฮอร่า - ปราก - ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท –ซาลส์บวร์ก -
(GH) VIE-TG005 New Year Eastern Europe ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก – เชก – เยอรมนี (TG)
วันที่ 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 81,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวีวารี – เชสกี้ครุมลอฟ – เชสกี้บูดาโจวิช -มิวนิค – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูค - ฮัลสตัท – เวียนนา - เวียนนา – สนามบิน - กรุงเทพฯ
(GH) VIE-OS001 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า - ปราก – ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ - มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก - ฮัลสตัท
(GH) VIE-TG019 Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 21 - 30 ก.ค. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - – Outlet – บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค– ฮัลสตัท – มิวนิค - – ทิทิเซ่ – ล่องเรือชมป่าดำ – อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น - ซูริค
(ZG) VIE02 SPICY EAST EUROPE ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี (BR)
วันที่ 20 ส.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ
(ZG) MUC09 PERFECT EAST EUROPE เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี (QR)
วันที่ 27 ก.ค. 61 - 7 ต.ค. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 54,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคา - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราสาทปราก - มหาวหิ าร เซนตว์ ติ สั - พระราชวงั หลวง - เมอื งบราตสิ ลาว่า ประเทศสโลวาเกยี - รฐัสภาแห่งสโลวกั - โบสถเ์ ซนตม์ ารต์ นิ - ปราสาทบราตสิ ลาวา - ย่านมหาวทิ ยาลยั
(DKC) EASTERN EUROPE SPACIAL ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี (TG)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมืองลินซ์ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ
(DKC) HASHTAG EASTERN HOLIDAY ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี (TG)
วันที่ 10 - 16 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 53,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-ลินซ์-ฮัลล์สตัด-พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท-บราติสลาวา-บูดาเปสต์
(DKC) HASHTAG EASTERN EUROPE ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี (TG)
วันที่ 8 ส.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 39,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา(ประเทศออสเตรีย) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ค) -เชสกี้ครุมลอฟ-ลินซ์(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดด์-พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท-บราติสลาวา(สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)-เวียนนา(ออสเตรีย) - เวียนนา-ชมเมือง-กรุงเทพฯ
(GH) VIE-OS003 Hallstatt Between Heaven and Earth ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 20 พ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – เมลค์ – ถนนสายวงแหวน – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ – CASTLE HILL – ปราสาทบราติสลาว่า – บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก – คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – เชสกี้ บูดาโจวิค - ลินซ์ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – SKY WALK – เวียนนา
(GH) VIE-TG020 EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี (TG)
วันที่ 7 ก.ย. 61 - 8 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - Outlet – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ - ฮัลสตัท – มิวนิค - ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู – ไฟร์เบริก์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน – นํ้าตกไรน์ – ซูก – ลูเซิร์น – มิลาน - มิลาน – กรุงเทพฯ
(GH) VIE-TG010 LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 61 - 8 ม.ค. 62  (10 วัน 7คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิซ - ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท –ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK - ซาลส์บวร์ก - อินส์บรูก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค - มิวนิค – กรุงเทพฯ
(GH) VIE-TG012 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ (TG)
วันที่ 9 ก.ย. 61 - 7 ม.ค. 62  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก - – ฮัลสตัท – มิวนิค - ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – อินเทอลาเกน - เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น - ซูริค
(GH) KRK-AY004 POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (AY)
วันที่ 29 ก.ย. 61 - 26 พ.ย. 61  (9 วัน 6 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ – คราคูฟ – เชสโตโชวา – คราคูฟ - ป้อมปราการ Barbacan – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์ วิทช -วรอตสวัฟ - ปราก – ปราสาทปราก - ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าเลท – บราติสลาว่า - บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ - บูดาเปสต์ – สนามบิน – เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ
(GH) VIE-OS002 ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี (OS)
วันที่ 5 ก.ย. 61 - 21 พ.ย. 61  (10 วัน 7 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาวา – คุทนา ฮอร่า - ปราก - ปราสาทปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014