Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฮ่องกง
(IT-FD312) ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวแบบ 360องศาอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ - ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN - ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน),วัดผู่โถว - ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย
(GT) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด UNSEEN!! วัดซีซ้าน 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 28 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิ ง–หมู่บ้านนองปิ ง-ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท - วัดหยวนหยวน–สานักชีฉีหลิน-วัดแชกุงหมิว-วดั หวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก– รีพัลส์เบย์-เจ้าพ่อกวนอู–เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา - วัดซีซ้าน-ถนนาธาน–กรุงเทพฯ
(ZGHKG11) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มซ่า 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 26 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – สนุกสนานเต็มวันที่ ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – ขอพรวัดดัง ณ วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธาน
(ZGHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มวาเลนเซีย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย - เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
(ZGHKG12) ทัวร์ฮ่องกง-ซัมเมอร์เซล เลสโก ส้มช้อปเก่ง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 1 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง Summer Sales ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน ????Avenue of Star – ชมแสงสี A Symphony of Lights -ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน
(HDHKG010) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ –เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HDHKG008) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 16 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่ฮ่องกง - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก -อิ สระช้อปปิ้งนาธาน
(HDHKG007) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – ซิตี้เกท – นั่งเรือเฟอรี่-มาเก๊า – วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-ร้านของฝาก-เซนาโด้-เวเนเชี่ยน รีสอร์ท -นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่ฮ่องกง - รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พีค (Mid Level) – วัดแชกง-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
(HDHKG006) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ - บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - นมัสการพระใหญ่ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน รวมบัตรเข้า พร้อมรถรับส่งแล้ว - ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว ,รีพัลเบย์ ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 เม.ย. 62 - 14 ก.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม - พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(ZGHKG11) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 3 - 27 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – สนุกสนานเต็มวันที่ ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – ขอพรวัดดัง ณ วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธาน
(ZGHKG09) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มเปรี้ยว 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  (3วัน 2คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ - นั่งกระเช้านองปิง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlets - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) - จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
(ZGHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 5 พ.ค. 62 - 24 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
(GTH) HKG-HX001 ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 27 เม.ย. 62 - 25 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)-ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม - ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้งมากมาย ย่างจิ่มซ่าจุย - ทานอาหารเช้าสไตล์ ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และห่านย่าง
(GTH) HKG-EK001 ทัวร์ฮ่องกง แชร์โลมา 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท - ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง - รวมค่ากระเช้านองปิง
(GTH) HKG-FD001 ทัวร์ฮ่องกง FRIENDS ZONE 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม - นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ - อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน - เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของ เมืองเซินเจิ้น - ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง
(GTH) HKG-CX001 ทัวร์ฮ่องกง-ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงและเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ - ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด - ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ซิตี้เกทเอาท์เลท - เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ, ห่านย่าง
(GSHKG05) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 24 - 26 พ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม) - เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค - รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
(GSHKG06) ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืน (HX)
วันที่ 10 - 13 พ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 9,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – รีพลัสเบย์ – จิมซาจุ่ย
(GSHKG04) ทัวร์ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า (HX)
วันที่ 24 เม.ย. 62 - 30 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า -ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะปาริสเชี่ยน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014