Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(AT) SDT-11 ทัวร์ไต้หวัน สมายล์ สบายใจ 5 คืน 4 วัน (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี –แวะชิมชา - เมืองหนานโถว-วัดเหวินอู่-พักแถวทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET
(TTN) TGTPE01 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์...หม้อรวม 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป-เถาหยวน ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL
(AT) SDT-12 ทัวร์ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ ปีใหม่ 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 28 - 31 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองไทจง - สวนดอกไม้ Zhongzhe ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง –หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นอนแถวบริเวณทะเลสาบ ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –ปล่อยโคมผิงซี - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OUTLET
GTH) TPE-BR005 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 24 ต.ค. 62 - 25 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน เดินทางไทเป – Germanium Power – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อาบนํ้าแร่ ภายในห้องพัก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท์ ไต้หวัน
(ZG) ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 6 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
(ZG) AZTPE55 ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 19 ก.ย. 62 - 11 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง – โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน
(TTN) VZRMQ01 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค2 4 คืน 3 คืน (VZ)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย หมู่บ้านสายรุ้ง
(SM) STG9 - ไต้หวันสบายๆ ลุยร้านมิชลินสตาร์ (CI)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 27 มี.ค. 63  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวันคุณภาพ ลุยร้านมิชลินสตาร์ - มาครบตั้งแต่ 1 ถึง 3 ดาวร้านมิชลินสตาร์ไต้หวัน - พัก 5 ดาว ในไทเป 2 คืน
(SM) STG2 - ไต้หวันสบายๆ สไตล์มิชลินสตาร์ 3 วัน 2 คืน (CI)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 27 มี.ค. 63  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวันคุณภาพ สไตล์มิชลินสตาร์ - ทานอาหารร้านมิชลินสตาร์ของไต้หวัน - ชิมกาแฟจากร้าน OH Cafe’ แชมป์คั่วกาแฟโลก - DIY เค้กสัปปะรด - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
(GTH) TPE-TG003 ทัวร์ไต้หวัน โอ้โห!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืน เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ร้านคอสเมติค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก Germanium Power-ตลาดปลาไทเป-DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)-ไต้หวัน
(GTH) TPE-XW006 ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน–จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ZG) TPE04 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 2 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน –ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
(BI) BT-TPE07 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน (VZ)
วันที่ 29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง
(BI) ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE04 Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BI) BT-TPE02 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
(BI) BT-TPE03 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BI) BT-TPE01 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง
(BI) BT-TPE006 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 19 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง มิฮายาร่าไอศกรีม • สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ
(JW) PTW12-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซัน 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
(JW) PTW11-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014