Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(SM) STG89 ไต้หวัน เกาสง เสริมดวง เที่ยวไต้หวันและไหว้พระเสริมดวง 4 วัน 3 คืน (CI) (CI)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
(SM) STG88 ไต้หวัน เสริมดวง ที่สุดของความเชื่อเสริมดวง 4 วัน 3 คืน (CI)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 16 มี.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET
(TTN) VZTPE01 ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (VJ)
วันที่ 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets
(TTN) VZRMQ02 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน (VJ)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ- หมู่บ้านสายรุ้ง
(BI) BT-TPE061_VZ ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ...อาลีซาน เที่ยวคุ้ม บินคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 16 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ตลาดกลางคืน เจียอี้ ชิมชาอู่หลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
(JW) PTW21-TG ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 9 ส.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้ อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets
(JW) PTW13-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อุทยานอาลีซาน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง
(AT) SDT-10 ทัวร์ไต้หวัน สำรำญ เริงใจ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง- วัดเหวินอู่- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET
(GTH) CNXTPE-BR002 ทัวร์ไต้หวัน เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 18 ก.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-แช่นํ้าแร่ในห้องพัก อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต ไทเป-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต
(GTH) CNXTPE-BR004 ทัวร์ไต้หวัน เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 9 - 12 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป- แช่นํ้าแร่ในห้องพัก อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
(GTH) TPE-TG002 Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 4 ก.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางเมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-แช่นํ้าแร่สไตล์ไต้หวันแบบ ส่วนตัวภายในห้องพัก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค
(GTH) CNXTPE-BR009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 18 ก.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -วัดเหวินอู่-วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์
(GTH) CNXTPE-FD009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พาแม่เที่ยว 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-สือเฟิ้น-ร้านสร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ร้านเค้กพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระเต็มวัน -วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ร้านเครื่องสำอาง-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
(GTH) CNXTPE-FD007 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 22 ต.ค. 62 - 4 พ.ค. 63  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์แร่ Germanium
(GTH) TPE-XW004 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง
(GTH) TPE-XW001 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค- DUTY FEE -ไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ซีหมินติง ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม- DUTY FEE - เย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ฉือเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(GTH) GQ1TPE-XW005 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,111 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
(IT) XW-T38 HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 31 ส.ค. 62 - 21 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 -ตลาดซีเหมินติง
(GTH) TPE-TG004 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 25 - 30 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน วัดจงไถ่ฉาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางเกาสง – Formosa Boulavard – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง เดินทางไทเป – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – ศูนย์สร้อย Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ร้านคอสเมติค
(AT) SDT-13 ทัวร์ไต้หวัน สมายล์ สาราญใจ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ –ชมป่าสนพันปี -แวะชิมชา –ไทจง –ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ไทจง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ซีเหมินติง ไทเป –นังรถไฟด่วน-ฮัวเหลียน -อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ –แวะชมร้านหินอ่อน-นั่งรถไฟกลับไทเป –พักโรงแรมน้าแร่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014