Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(GH) TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 17 ต.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
(WSTPE01) ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง สุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิน (SL)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ร้านเห็ดหลินจือ-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ย - ร้านพายสับปะรด-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ร้านชา-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง -
(ZGAZTPE01) ทัวร์ไต้หวัน T-DED MISTER TAIWAN (XW)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
(ZGAZTPE05) ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N (XW)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง -
(GH) ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี (XW)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านสือเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
(GH) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา – อาหลี่ซัน – เกาสง (TG)
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - เดินทางเมืองเกาสง – FORMOSA BOULAVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝวกวงซัน – EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก) – EDA OUTLET MALL เดินทางเมืองไถจง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ร้านเครื่องสำอางค์
(BITPE01) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป กินหรู อยู่สบาย (BR)
วันที่ 11 ต.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ไถจงไนท์มาร์เก็ต - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง
(GH) TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง (TG)
วันที่ 7 พ.ย. 61 - 20 ธ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ - วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เดินทางเกาสง -Formosa Boulavard–ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet mall –เดินทางไถจง - เดินทางไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ศุนย์สร้อย Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
(GH) ทัวร์ไต้หวัน GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา (XW)
วันที่ 2 - 27 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(GH) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา (XW)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(ZGTPE52) ทัวร์ไต้หวัน TPE52 : T-DED TAIWAN ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 10 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
(ZGTPE32) ทัวร์ไต้หวัน - T-DED มนต์รัก TAIWAN 7 วัน 5 คืน (SL)
วันที่ 8 - 14 ต.ค. 61  (7 วัน 5 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวครบ 3 อุทยาน เหย่หลิ๋ว อาหลีซาน ทาโรโกะ - ช้อปปิ้งเพลิน 3 ตลาด ชมตึกไทเป 101 - พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
(GH) GO1TPE-BR002 ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 5 ต.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง
(GH) GO1TPE-TG002 ทัวร์ไต้หวัน 2 GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet - สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
(GH) ทัวร์ไต้หวัน_GO1TPE-TG005_TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 (TG)
วันที่ 25 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน •ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET •อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว •สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50% •ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
(GH) ทัวร์ไต้หวัน GO1TPE-TG001 อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ (TG)
วันที่ 5 - 9 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่ - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด -ซื่อหลินไนท์ - เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 - (ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งGloria Outlet - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN (SL)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK -
(IT) ทัวร์ไต้หวัน XW-T32:Taiwan Best Time ไทเป ไทจง หมู่บ้าน (XW)
วันที่ 2 - 20 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ดิวตี้ฟรี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(IT) ทัวร์ไต้หวัน XW-T33 Taiwan No.One (XW)
วันที่ 31 ต.ค. 61 - 15 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN (CI)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ - ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014