Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(IT) XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 10 ส.ค. 61 - 12 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE14 TAIWAN WONDERFUL (BR)
วันที่ 15 ส.ค. 61 - 27 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ -ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
(AT) ทัวร์ไต้หวัน :SDT-05 TAIWAN TIGER WINTER (TR)
วันที่ 9 พ.ย. 61 - 24 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(AT) ทัวร์ไต้หวัน STD-15 : TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน (CI)
วันที่ 8 พ.ย. 61 - 21 ก.พ. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา - หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM - เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - เมืองไทเป – GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน -
(AT) ทัวร์ไต้หวัน SDT-16 : EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER (CI)
วันที่ 17 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN (BR)
วันที่ 6 - 22 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN (TG)
วันที่ 4 ต.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN (XW)
วันที่ 1 ต.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG (XW)
วันที่ 13 - 19 ต.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -
(GH) ทัวร์ไต้หวัน GO1TPE-IT001 เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ (TR)
วันที่ 11 - 14 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น •สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน) •ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน •ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet •เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน !
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน TPE03 T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION (XW)
วันที่ 2 - 19 ต.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -
(SM) ทัวร์ไต้หวัน SMST03 ตู้หูววว์ (BR)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดจงไถฉานซื่อ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เขื่อนสือเหมิน – สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่ฉือหู – ไทเป – GERMANIUM SHOP – ซีเหมินติง - เหย่หลิ่ว – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว ชั้น 89 ) – MITSUI OUTLET
(SM) ทัวร์ไต้หวัน SMNY1 ฟินฟิน ปีใหม่ (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หนานโถว – วัดจงไถ่ซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ – ไทเป – COUNTDOWN NEW YEAR 2019 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว –ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่ - นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK - ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (สยามสแคว์แห่งไทเป) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ
(SM) ทัวร์ไต้หวัน ST9 อิเล๊าะๆ เที่ยว 3 อุทยาน (BR)
วันที่ 25 - 30 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ - ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง -ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (BR)
วันที่ 1 ส.ค. 61 - 27 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน
(WS) ทัวร์ไต้หวัน Taiwan-Rainbow 5D3N (SL)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ย อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(SM) ทัวร์ไต้หวันTAIWAN ALISHAN เบาเบา ไทเป-ไทจง-หนานโถว (BR)
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน เมืองหนานโถว-วัดจงไถ่ฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถัมซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ร้านชา-เมืองไทจง-ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด–ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101
(IT) XW-T29 TAIWAN RAINBOW ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (XW)
วันที่ 13 ก.ค. 61 - 7 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,981 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
(ZG) TPE42:T-DED เก๋กู๊ด TAIWAN (TG)
วันที่ 4 - 8 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ -ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
(GH) ทัวร์ไต้หวัน GO1TPE-BR002 TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน (TG)
วันที่ 24 - 29 ก.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน-วัดจงไถ่ถาน-เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน–ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน–Gloria Outlet–อาบน้ำแร่-เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101-(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014