Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ZGZTPE56) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป (BR)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง - เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -
(ZGZTPE24) ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว (CI)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – ย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – Mitsui Outlet Park
(ZGZTPE02) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 29 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง -
(AT) SDT-06 ทัวร์ไต้หวัน _สีสันตะวันออก - ไทเป - ไทจง - อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน (CI)
วันที่ 20 เม.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,988 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-ไทจง - อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน - เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง // ปลาประธานาธิบดี // - เถี่ยเปี้ยนตัง...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ
(AT)SDT-05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน (TR)
วันที่ 14 ก.พ. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง –ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(BI)BT-TPE003 ทัวร์ไต้หวัน บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 3 - 21 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง -ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง -
(BI)BT-TPE001 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 1 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - MIYAHARA ICE CREAM - ฟาร์มชิงจิง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ - หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซีเหมินติง - ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก - ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
(DKC) ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3 วัน 2 คืน (TG)
วันที่ 17 พ.ค. 62 - 13 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติงD.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว ชั้น 89) – ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE
(DKC) ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ALISHAN 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองเจียอี้ – WENHUA NIGHT MARKET - เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – สวนสนพันปี – ไทจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – D.I.Y พายสัปปะรด - ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ฉื่อเฟิ่น – DUTY FREE – ศูนย์ GERMANIUM – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
(BI)BT-TPE08 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป 4 วัน 2 คืน (SL)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 24 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) – วัดหลงซาน – ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – ซีเหมินติง - ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เครื่องสำอาง – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี –ซือหลินไนท์มาเก็ท - ไทเป
(BI)BT-TPE07 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน (VZ)
วันที่ 25 - 29 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์ - ปะการังแดง - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป - ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง
(BI)BT-TPE06 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไถจงไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - MIYAHARA ICE CREAM
(BI)BT-TPE04 ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)
วันที่ 18 ก.พ. 62 - 25 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต - ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BI)BT-TPE01 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 6 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง -- ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง - เมืองซินเป่ย - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(BI)BT-TPE002 ทัวร์ไต้หวัน บินสบาย..ไปไทเป 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 23 - 27 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา -ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ซือหลินไนท์มาเก็ท
(GH)GO1TPE-BR008 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLORA EP.2 อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้ (BR)
วันที่ 5 - 27 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - เดินทางไทเป – Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก ร้านคอสเมติค – Duty Fee – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
(GTH)TPE-XW001 ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน (XW)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 3 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต -ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง - ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
(SM) ST88 ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระ เฮงเฮง 8 วัด (CI)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - - ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET
(HN) ทัวร์ ไต้หวัน สงกรานต์ซู่ซ่า (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ที่โรงแรม - เมืองหนันโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-เมืองไทเป-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101 – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง - อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก – ร้านพายสับปะรด
(SM) ST2 ทัวร์ไต้หวัน ชิมมิชเชอร์ลีนสตาร์ 3 ดาว (CI)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน-น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน - ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014