Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ZG) ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก พาเพลินตัวแม่ 4 วัน 3 คืน (CI)
วันที่ 23 - 26 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park
(ZG) TPE57 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
(GTH) 1TPE-TG002 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 22 - 26 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ วันที่ 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน วันที่ 3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 วันที่ 4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วันที่ 5 MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633 14.05-17.00
(GTH) 1TPE-BR003 TAIWAN VIP E-CLASS 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 พบกัน 23.30 น. สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 02.15น.- 06.50น. – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี - ไทเป วันที่ 3 DUTY FEE - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market - Germanium Power - ซีเหมินติง – เดินทางเมืองเถาหยวน วันที่ 4 เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วันที่ 5 หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89 – สนามบินไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR205 21.10น.- 00.05น.
(GTH) 1TPE-TG001 วันหยุดสุดขีด ไต้หวัน อาหลีซัน 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 1 - 5 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 08.25-13.05 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ วันที่ 2 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์ วันที่ 3 เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์ วันที่ 4 Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่ 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00
(GTH) TPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 9 พ.ค. 62 - 2 ส.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
(GTH) 1TPE-BR002 ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 25 - 30 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 02.15-06.50 น. - วัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ วันที่ 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์ วันที่ 4 เดินทางไทเป - Germanium Power- วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน - เข้าที่พัก วันที่ 5 อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วันที่ 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – DUTY FEE – ซื่อหลินไนท์ -ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) BR205 21.10-00.05 น.
(ZG) AZTPE34_ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ (SL)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 25 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
(GTH) 1TPE-BR001 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)– หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก วันที่ 3 เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ วันที่ 4 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ 5 เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(ZG) AZTPE48_ทัวร์ไต้หวัน - T-DED AMAZING TAIWAN (TG)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
(ZG) ZTPE01_ทัวร์ไต้หวัน -หนานโถว - เจียอี้ -ไทจง -ไทเป (XW)
วันที่ 3 เม.ย. 62 - 24 ก.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ZG) AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต กระเช้าเหมาคง – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(ZG) AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 12 - 15 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(IT) XW-T36 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 1 ก.ค. 62 - 2 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
(GTH) 1TPE-XW001 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 18 เม.ย. 62 - 3 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง วันที่ 4 ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
(AT) SDT09 ทัวร์ไต้หวัน TAWAN BEST SELLER 4 วัน 3 คืน (CI)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,998 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไต้หวันเที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเหยหลิ่ว–อุทยานอารีซัน ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา–อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว เมนูพิเศษ ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู HOT POT น้ำซุปหมาล่า, และ ขนมหวานนานาชนิด ไอศครีม HAAGEN-DAZS, เครื่องดื่มนานชนิด , เบียร์ไต้หวันไม่อั้น พิเศษ +++.. อาบน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยล้า 1 คืน
(ZG) ZTPE03 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่] (XW)
วันที่ 11 เม.ย. 62 - 25 ก.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไ้หวัน เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK
(ZGZTPE56) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป (BR)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง - เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -
(ZGZTPE24) ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว (CI)
วันที่ 14 - 17 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – ย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – Mitsui Outlet Park
(ZGZTPE02) ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 4 เม.ย. 62 - 29 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง -
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014