Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ZG) TPE04 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 2 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน –ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
(BI) BT-TPE07 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน (VZ)
วันที่ 29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง
(BI) ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE04 Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน (SL)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BI) BT-TPE02 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
(BI) BT-TPE03 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง
(BI) BT-TPE01 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง
(BI) BT-TPE006 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 19 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง มิฮายาร่าไอศกรีม • สนามบินไถจง • กรุงเทพฯ
(JW) PTW12-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซัน 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
(JW) PTW11-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซีเหมิงติง-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง
(GTH) TPE-BR001 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 6 ก.ค. 62 - 6 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
(GTH) TPE-XW004 ทัวร์ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง
(GTH) TPE-TG001 ทัวร์ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบ ส่วนตัวภายในห้องพัก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค-GLORIA OUTLET- ไต้หวัน
(SS) SHBRTPE2 ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 20 - 24 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ-เถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35) ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-MITSUI OUTLET
(CC)CSTPEXW02ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(ZG) ทัวร์ไต้หวัน_ZTPE32_หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก กินเก่งตัวพ่อ] (CI)
วันที่ 27 มิ.ย. 62 - 26 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม
(BI) TPE01 ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 24 - 28 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน) พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
(GTH) TPE-XW003 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 1 - 31 ก.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง –ร้านชาอู่หลง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป- GERMANIUM SHOP –วัดหลงซาน-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(ZG)ZTPE01ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
(ZG)ZTPE20ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
(GTH) GQ1TPE-BR004 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 17 ก.ค. 62 - 21 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง– เจียอี้ อาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณ–ร้านชา–ไทจง–ตลาดกลางคืน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต Germanium Power–ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–วัดหลงซาน–อนุสรสถานเจียงเช็ค–ซีเหมินติง จิ่วเฟิ่น–เย่หลิ่ว–ร้านเครื่องสำอางค์–Gloria outlet
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014