Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(AT) SDT-08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (TR)
วันที่ 28 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง -
(IT) XWT39 ทัวร์ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)
วันที่ 2 พ.ย. 62 - 25 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
(ZG) ZTPE11 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 2 พ.ย. 62 - 24 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,878 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า
(ZG) ZTPE12 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์สุดมันส์] 4 วัน 3 คืน (VZ)
วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,878 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 - ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน - วัดหลงซาน – ไทจง
(ZG) ZTPE51 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก พาชิลตัวพ่อ] 4 วัน2 คืน (BR)
วันที่ 14 - 17 พ.ย. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 14,878 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – Huashan 1914 Creative Park – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park
(ZG) ZTPE52 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ] 6 วัน 4 คืน (BR)
วันที่ 19 - 24 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 22,878 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง
(KGB) KGBTPE-XW001 ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 22 ก.ย. 62 - 26 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค- ตึกไทเป101-วัดหลงซาน- เย่หลิว- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านสือเฟิน- ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
(IT) TG-T12 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซาน เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 18 ก.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - มิยาฮาร่าไอศครีม – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต :เช้า,เที่ยง,เย็น: ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง :เช้า,เที่ยง,-: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง :เช้า,เที่ยง,-: หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
(HN) HNT-TPE 01 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชา – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หนันโถว- ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู-เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101- อุทยานเย๋หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ร้านเจอมาเนี่ยม-DUTY FREE-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก
(ZG) ZTPE04 ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 16 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน –ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101
(ZG) ZTPE57 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทยจง ไทเป (เลสโก พาฟินตัวพ่อ) 5 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 20 ก.ย. 62 - 10 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
(GTH) BR006 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (BR)
วันที่ 6 - 9 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPE 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน | เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน | น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
(ZG) ZTPE05 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 28 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 11,878 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง
(IT) TG-T11 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 21 ก.ย. 62 - 17 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101- หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
(TTN) VZTPE01 ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (VJ)
วันที่ 28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน เมืองไทเป -Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets
(TTN) VZRMQ02 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน (VJ)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ- หมู่บ้านสายรุ้ง
(BI) BT-TPE061_VZ ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ...อาลีซาน เที่ยวคุ้ม บินคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 16 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ตลาดกลางคืน เจียอี้ ชิมชาอู่หลง • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด • ไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านสร้อยสุขภาพ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • ซีเหมินติง ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
(JW) PTW21-TG ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 9 ส.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้ อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets
(JW) PTW13-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง อุทยานอาลีซาน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (VJ)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-หมู่บ้านHNOKI เหวินฮวาไนท์ มาร์เก็ต-ไทจง ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-Xiangshan visitor center -วัดเหวินหวู่-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต National Taichong Theater -ร้านพายสัปปะรด-ไทจง
(AT) SDT-10 ทัวร์ไต้หวัน สำรำญ เริงใจ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market อุทยานอารีซัน –นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง- วัดเหวินอู่- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นอนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ด้านนอกไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014