Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ไต้หวัน
(ZGTPE001) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 28 มิ.ย. 61 - 9 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,987 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต -ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
(GHTPE006) ทัวร์ไต้หวัน GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา (XW)
วันที่ 30 มิ.ย. 61 - 27 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง -
(GHTPE005) ทัวร์ไต้หวัน พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี (XW)
วันที่ 5 ก.ค. 61 - 24 ส.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-เจียอี้ - อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์ - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Power -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี ( ไม่รวมค่าโคมขงหมิง ) – เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
(GHTPE004) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ (TR)
วันที่ 4 - 17 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน- อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซื่อหลินไนท์ - Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซัน (พิเศษ! ขอด้ายแดง ขอพรความรัก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านคอสเมติค – นั่งรถไฟหัวจรวด – เมืองเถาหยวน – Gloria Oulet - สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง -
(GHTPE003) ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA (BR)
วันที่ 15 ก.ย. 61 - 22 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์ - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet
(GHTPE002) ทัวร์ไต้หวัน บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา (BR)
วันที่ 12 - 16 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คึืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) -อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอาง-ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง-หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางไถจง-ฟงเจี่ยไนท์-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
(GHTPE001) ทัวร์ไต้หวัน บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน (BR)
วันที่ 20 - 25 ก.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา -ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน - เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด - สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
(ZGTPE012) ทัวร์ไต้หวัน T-DED บอกรัก TAIWAN (TG)
วันที่ 22 - 25 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
(TTNTPE01) ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ ฮาลาล (CI)
วันที่ 10 - 13 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อาบน้ำแร่เป่ยโถว - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – ขึ้นอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – ไทจง –ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
(CUTPE001) ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN (SL)
วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย - ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - ช็อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดซือหลิน - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89) - ตลาดซีเหมินติง
(WSTPE003) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro Taiwan (TR)
วันที่ 27 - 30 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ - ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน
(TBTPE007) ทัวร์ไต้หวัน สบายเพลินเพลิน Alishan (BR)
วันที่ 14 ก.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อทุยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์ - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet
(WSTPE009) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro (TR)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,222 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ - ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน
(ATTPE25) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน (CI)
วันที่ 7 มิ.ย. 61 - 19 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติง – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – GERMANUIM –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET
(ATTPE02) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER SUMMER (TR)
วันที่ 23 มิ.ย. 61 - 20 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาหารพิเศษ:พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
(ATTPE01) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAVE FUN SUMMER (CI)
วันที่ 9 - 12 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101 - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
(ATTPE04) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN MY HEART GO (CI)
วันที่ 9 มิ.ย. 61 - 20 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเหยหลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - โปรแกรม พิเศษ !!! สาวก Rilakkuma ห้ามพลาด คาเฟ่ สุดน่ารัก เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สะพานคู่รัก LOVER BRIDGE แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป101 - สัมผัสรถไฟความเร็วสูง - เมนูพิเศษ++ พระกระโดดกำแพง //สุกี้ชาบู ชาบู //ปลาประธานาธิบดี
(ATTPE03) ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPERSTAR (CI)
วันที่ 12 - 16 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชม 4 เมืองดัง เมืองเกาสง - เมืองไถตง - เมืองฮวาเหลียน – เมืองไทเป - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์เสือ - มังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA **นั่งบอลลูลลอยฟ้า ** - ถ่ายรูปเส้นแบ่งเขตศูนย์สูตร TOPIC OF CANCE - เมืองฮวาเหลียน –เส้นทางศึกษาธรรมชาติ - ล่องเรือชมปลาโลมา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ด้านนอก
(ZGTPE013) ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN (BR)
วันที่ 27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK
(WSTPE008) ทัวร์ไต้หวัน Seasonal Pro (TR)
วันที่ 14 มิ.ย. 61 - 22 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เถาหยวน - ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดกวนอู-ชิมชา-ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ - ไทเป-หอระลึกเจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าท์เลท-เถาหยวน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014