Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกาหลีใต้
(ST) FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 11 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - เกำหลีใต้ – เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีที่พลำดไม่ได้ อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน (ไม่รวมค่ำขึ้นเคเบิ้ลคำร์) – วัดชินฮึงซำ – พักซอรัคซำน 1 คืน - สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจำกไร่ - ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชั่น - น้ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี ) - ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(JW) XJ704 KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 5วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA–ป้อมปราการฮวาซอง- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC- ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(HN) ทัวร์เกาหลี Hi KOREA SUPER PRO 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
????ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ???? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ???? ตลาดพัมโทแกบี ณ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ???? ย่านยอนนัมดง ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
(GTH) ICN-KE001 ทัวร์เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดนักซานซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันนก | พระราชวังชางด๊อกคุง
(GTH) GQICN-TG001 ทัวร์เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 12 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน
(GTH) ICN-XJ002 Hot Hit Promotion 5 วัน 3คืน (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 24 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | สวนอิมจินกัก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(GTH) ICN-XJ003 ทัวร์เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(TTN) XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ 5 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 23 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ....และตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค  โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย...พร้อมใส่ชุดฮันบก  พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS
(ST) MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 14 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง
(IT) KXJ20 Hello Autumn เกาหลี ซูวอล โซล 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 2 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ์ ซิตี้ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – อันยางอาร์ตพาร์ค – ตลาดทงแดมุน - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 KING'S CROSS CAFE - ฮานีล ปาร์ค - ฮุนไดเอ้าเล็ท – ร้านละลายเงินวอน -
(ZG) ZICN27 ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค) 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 1 - 30 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์ สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
(ZG) ZICN29 เกาหลี ชุนชอน โซล (เลสโก ฮิตขั้นเทพ) 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - OLYMPIC PARK – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน - พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
(TTN) XJICN03 ซุปตาร์...ปูกระโดด บินดึก กลับเช้า 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ700 02.35-10.05) -สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง (XJ701 11.15-15.05)
(ZG) ZICN26 เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง) 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 3 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซา ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส– ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
(IT) KXJ19 ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ - SOYANGGANG SKY WALK - ป้อมปราการฮวาซอง วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - LED ROSE GARDEN - ตลาดทงแดมุน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย–อินชอนไชน่าทาวน์ - SUPER MARKET
(CU) ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 2 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนศิลปะ อันยาง – โซล ทาวเวอร์ – ฮงแด สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกข้าวัง) - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
(CU) ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 1 ก.ค. 62 - 3 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – สะพานสายรุ้งบันโพ ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านอีแด - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
(ZG) ICN23 เกาหลี ซูวอน โซล (เลสโก ฮิตครองเมือง) 6 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 3 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
(ZG) ICN25 เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก ฮิตติดเทรนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 22 พ.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA - ป้อมปราการฮวาชอง เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล - SEOUL SKY TOWER - ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค . ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(HN) P5 HI KOREA เกาหลี สายแฟ (LJ)
วันที่ 2 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – พาจูเอ้าท์เลท – ถ้ำควังมยอง - ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ตลาดดงแดมุน + LED ROES GARDEN - ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014