Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกาหลีใต้
(HN) ทัวร์เกาหลี P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ– นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ–เรือเต่ำจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลำดปลำจุนกัง– สวนสำธำรณะ นำยพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานSky walkway - สวนริมทะเลทงจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - lotte premiuum Outlet - ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ - คอสเมติก - APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE – สะพำนกวำงอันแดเคียว –ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์
(GT) เกาหลีเหนือ เปียงยาง ดินแดนหลังม่านเหล็ก (CA)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด • เศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปี ยงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) • เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่ ปรัชญามหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(HN) ทัวร์เกาหลี P11 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (LJ)
วันที่ 11 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลาดปลาจุนกัง– สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
(IT) KTW20 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (TW)
วันที่ 22 พ.ค. 62 - 2 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –Magic Art–Dongseongno Street Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู
(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ) (KE)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู - หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ชาเขียวโบซอง – ปูซาน - Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ – BIFF Square – ย่านนัมโพดง - วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet
(HN) ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
???? ชายหาดอันมก (Anmok Beach) ???? บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) ???? ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) ???? หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) ICN-XJ001 ทัวร์เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(CU) ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SPRING LOVES 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 18 พ.ค. 62 - 3 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – หุบเขาศิลปะโพชอน - สวนศิลปะ อันยาง – ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ + ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค –ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์ - เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน
(HN) ทัวร์เกาหลี Hi KOREA SUPER PRO 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
????ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ???? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ???? ตลาดพัมโทแกบี ณ Dongdaemun Design Plaza (DDP) ???? ย่านยอนนัมดง ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
(GTH) ICN-KE001 ทัวร์เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดนักซานซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันนก | พระราชวังชางด๊อกคุง
(GTH) GQICN-TG001 ทัวร์เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 12 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน
(GTH) ICN-XJ002 Hot Hit Promotion 5 วัน 3คืน (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 24 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | สวนอิมจินกัก | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(GTH) ICN-XJ003 ทัวร์เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 26 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(TTN) XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ 5 วัน 4 คืน (XJ)
วันที่ 23 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ....และตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค  โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย...พร้อมใส่ชุดฮันบก  พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS
(ST) MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 14 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา - สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง
(IT) KXJ20 Hello Autumn เกาหลี ซูวอล โซล 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 2 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ์ ซิตี้ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – อันยางอาร์ตพาร์ค – ตลาดทงแดมุน - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 KING'S CROSS CAFE - ฮานีล ปาร์ค - ฮุนไดเอ้าเล็ท – ร้านละลายเงินวอน -
(ZG) ZICN27 ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค) 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 1 - 30 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติก – โซลทาวเวอร์ สวนดอกหญ้า HANEUL PARK - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน
(ZG) ZICN29 เกาหลี ชุนชอน โซล (เลสโก ฮิตขั้นเทพ) 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ประเทศเกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – เกาะนามิ – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก - OLYMPIC PARK – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน - พระราชวังเคียงบกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู - น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงแด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
(TTN) XJICN03 ซุปตาร์...ปูกระโดด บินดึก กลับเช้า 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ700 02.35-10.05) -สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง (XJ701 11.15-15.05)
(TTN) XJ03 เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ซุปตาร์ (XJ)
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สะพานกระจกใสกิมโป - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง พร้อมสวมชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014