Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกาหลีใต้
(IT) ทัวร์เกาหลี_KXJ21_KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน (XJ)
วันที่ 4 ธ.ค. 62 - 17 มี.ค. 63  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-เกาะนามิ -สะพานยังกัง- สกีรีสอร์ท -ซูวอน -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -พระราชวังเคียงบก -สวนสตอเบอรี่ -โซลทาวน์เวอร์ -เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย -ใส่ชุดฮันบก -ช้อปปิ้งเมียงดง -ทงแดมุน -ฮงฮิก -คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ -ดิวตี้ฟรี พาจูเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
(ST) ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน (LJ)
วันที่ 29 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - เกำหลีใต้ – พำจูเอำท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม ลดรำคำ 50 – 70% เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีที่พลำดไม่ได้ – พำท่ำนสนุกเต็มอิ่มกับกำรเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชั่น - น้ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี ) - ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(ST) ทัวร์เกาหลี เมืองน่าเที่ยว อุลซาน-ปูซาน 5วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 20 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง ศูนย์โสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) – ถนนซอมยอน แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
(GTH) ทัวร์เกาหลี_GQ2PUS-KE001_ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (KE)
วันที่ 20 ก.ย. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | Oryukdo Skywalk | วัดพุลกุกซา | ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet
(HN) ทัวร์เกาหลี P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
วันที่ 13 ส.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ– นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ–เรือเต่ำจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลำดปลำจุนกัง– สวนสำธำรณะ นำยพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานSky walkway - สวนริมทะเลทงจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - lotte premiuum Outlet - ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ - คอสเมติก - APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE – สะพำนกวำงอันแดเคียว –ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์
(GT) เกาหลีเหนือ เปียงยาง ดินแดนหลังม่านเหล็ก (CA)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด • เศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปี ยงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) • เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่ ปรัชญามหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(IT) KTW20 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (TW)
วันที่ 22 พ.ค. 62 - 2 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –Magic Art–Dongseongno Street Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู
(ZG) ทัวร์เกาหลี_ZICN28_อาซาน โซล [เลสโก ฮิตงามออร่า] 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 1 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรแมนติคกับเมืองอาซานที่ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์ที่สวนยางจูนาริ ฟินขึ้นสุดไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(ST) ทัวร์เกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 1 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) - พาท่านไปชมวิวัฒนาการใหม่ๆ “VIVA” เกาะลอยน้ำเรืองแสง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
(TTN) ทัวร์เกาหลี_XJICN01_ซุปตาร์..วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 9 ส.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แชะรูปสายอาร์ต...กับพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS
(HN) ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
???? ชายหาดอันมก (Anmok Beach) ???? บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) ???? ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) ???? หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) ทัวร์เกาหลี_GQ2ICN-XJ001_Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(ZG) ทัวร์เกาหลี_ZICN40_เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง] 5วัน 3คืน (XJ)
วันที่ 7 ม.ค. 63 - 28 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว! ฟรีๆ อุปกรณ์ตกปลา ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม -เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ -ชมเทศกาลไฟประดับแห่งฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ที่สวน Garden of The Morning Calm -สนุกสนานไปกับเทศกาลหิมะที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ -แวะช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
(CU) EASY KOREA LOVE SNOW (พักโซล 3 คืน) 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 9 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน – เกาะนามิ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เล่นสกี - หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวังเคียงบ็อค – ดิวตี้ฟรี –โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ฮงแด –TRICK EYE + ICE MUSEUM– ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน
(JW) ทัวร์เกาหลี_PKR22-XJ_KOREA SORAK AUTUMN ใบไม้เปลี่ยนสีที่รอคอย 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 17 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ- RAIL BIKE - ซอรัคซาน-วัดซินฮันซา- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- พระราชวังเคียงบก -โซลทาวเวอร์-เมียงดง-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE - YANGJU NURI PARK – ถนนแคฮังนูรี - ฮุนไดเอ้าท์เลท
(JW) ทัวร์เกาหลี_PKR21-XJ_ KOREA BANANA โซล เอเวอร์แลนด์ แดนโอปป้า 6D3N (XJ)
วันที่ 27 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทะเลสาบมาจัง-โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA–ป้อมปราการฮวาซอง- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทากิมจิ-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟต์)-COSMETIC- ช็อปปิ้งทงแดมุน-ศูนย์โสมเกาหลี-น้ามันสนเข็มแดง-พระราชวังคยองบกกุง(ใส่ชุดฮันบก)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-STAR PARK-KING’S CROSS CAFE-ย่านฮงแด-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(ST) ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีครั้งเดียว 5วัน 3คืน (LJ)
วันที่ 1 - 31 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(ST) ทัวร์เกาหลี ปูซาน อุลซาน สิงหาคม 5วัน 3คืน (LJ)
วันที่ 19 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
– สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน -โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง
(ZG) ทัวร์เกาหลี_ZICN36_เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสกี] พักสกีรีสอร์ท 1 คืน 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 29 พ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน! เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ชมอุโมงค์ไฟดวงสวนอูจูการ์เด้น ถ่ายรูปเทสกาลไไฟประดับสุดโรแมนติคริมคลองชองกเยชอน ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ เดินเล่นหมู่บ้านโบราณอึนพยอง
(GTH) ทัวร์เกาหลี_GQ2ICN-TG002_Autumn in Your Heart 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 4 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุโมงใบแปะก๊วย | หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ | สวนผลไม้ตามฤดูกาล | ช้อปปิ้งถนนฮงแด | สวนยออีโด | พระราชวังถ็อกซูกุง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014