Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกาหลีใต้
(ST) ENJOY SKI & WINTER SNOW 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 29 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินชอน - เกำหลีใต้ – พำจูเอำท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนม ลดรำคำ 50 – 70% เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีที่พลำดไม่ได้ – พำท่ำนสนุกเต็มอิ่มกับกำรเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่ำนได้สนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอำง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชั่น - น้ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก ช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ รองเท้ำแฟชั่น ณ ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี ) - ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
(HN) ทัวร์เกาหลี (HNT-PUS-13) Hi Korea Daegu x Busan (LJ)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 19 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village สวนสนุก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง - Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
(ST) ทัวร์เกาหลี ปูซาน เช็คอินแลนด์มาร์ด เมืองน่าอยู่ อุลซาน-ปูซาน (LJ)
วันที่ 3 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE - เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอัน - โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - ศูนย์โสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) – ถนนซอมยอน แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
(HN) ทัวร์เกาหลี P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ– นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ–เรือเต่ำจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลำดปลำจุนกัง– สวนสำธำรณะ นำยพล อีซุนชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานSky walkway - สวนริมทะเลทงจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - lotte premiuum Outlet - ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ - คอสเมติก - APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE APEC HOUSE – สะพำนกวำงอันแดเคียว –ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์
(GT) เกาหลีเหนือ เปียงยาง ดินแดนหลังม่านเหล็ก (CA)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด • เศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปี ยงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) • เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่ ปรัชญามหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
(IT) KTW20 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน (TW)
วันที่ 22 พ.ค. 62 - 2 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –Magic Art–Dongseongno Street Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู
(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ) (KE)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 15 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกาหลี -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู - หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ชาเขียวโบซอง – ปูซาน - Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ – BIFF Square – ย่านนัมโพดง - วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet
(ST) ทัวร์เกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 22 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) - พาท่านไปชมวิวัฒนาการใหม่ๆ “VIVA” เกาะลอยน้ำเรืองแสง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
(TTN) ทัวร์เกาหลี (XJICN01) ซุปตาร์..วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 27 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แชะรูปสายอาร์ต...กับพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS
(HN) ทัวร์เกาหลี HI KOREA EXCLUSIVE 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 11 - 15 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
???? ชายหาดอันมก (Anmok Beach) ???? บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) ???? ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) ???? หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village) ???? พิเศษ BBQ Buffet ???? พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(GTH) ICN-XJ001 ทัวร์เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
(ST) ทัวร์เกาหลี Hello Autumn in Korea 5 วัน 3 คืน (LJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 2 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์!! พาท่านชมทุ่งดอกโคเชีย + พิงค์มูลลี่ และดอกไม้นานาพันธุ์ ณ ยางจูนาริ
(ZG) ทัวร์เกาหลี AZICN10 KOREA BEAUTY ART 5D3N (TG)
วันที่ 13 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บินหรู! สะสมไมล์ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน! ถ่ายรูปสุดชิคกับ ANYANG ART PARK สวนศิลปะใกล้กรุงโซล ชมเมืองจำลองรอบโลกที่ BUCHEON AIINS WORLD พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆ ที่พระราชวัง ฟรี!
(ZG) ทัวร์เกาหลี ZICN35 ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวใบไม้เปลี่ยนสี] 5D3N (TG)
วันที่ 6 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เอาใจสายรักธรรมชาติ พาไปชมความสวยงามของทุ่งดอกโคเชียสวนยางจูนาริ ชมเทศกาลไฟโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที่สวนอูจูการ์เด้น เดินเล่นริมคลองชองกเยชอน ชมโคมไฟสวยๆ ในงานเทศกาลโคมไฟนานาชาติ ถ่ายรูปชิคๆ สวนดอกหญ้าอานึลปาร์ค
(ZG) ทัวร์เกาหลี ZICN34 อันซอง โซล [เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง] 5D3N (TG)
วันที่ 17 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พาเที่ยว Anseong Farm Land ชมทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูฟรุงฟริ้ง หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ดวงดาว Tunnel Galaxy สัมผัสโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที่ Ooozoo Garden แวะถ่ายรูปที่ Anyang Art Park สวนศิลปะสุดชิคใกล้กรุงโซล เดินเที่ยวเทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติก Seoul Lantern Festival ริมคลองชองกเยชอน
(ZG) ทัวร์เกาหลี ZICN33 พาจู โซล [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] 5D3N (XJ)
วันที่ 2 ต.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มัน! ใหญ่! มาก! พาชมใบไม้เปลี่ยนสวยๆ สวนโอลิมปิคพาร์ค พบกับทุ่งดอกหญ้าสีชมพู และทุ่งดอกคอสมอส ถ่ายรูปเชคอินกับต้นไม้โดดเดี่ยว ‘นาฮลโลนามู’ มุมยอดฮิตของชาวเกาหลี ย้อนวัยเด็กที่สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล เดินเล่นชิคๆ ในกรุงโซลบนถนนกาโรซูกิล
(ZG) ZICN32 เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก โอ้โหสุดฟิน] 5D3N (XJ)
วันที่ 2 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนเมืองมรดกโลก ชมป้อปราการเก่าแก่ป้อมฮวาซอง ตามรอยซี่รี่ย์ที่โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล ขึ้นตึก LOTTE TOWER ขมวิวกรุงโซล 360 องศา ช้อปปิ้งตลาดเมียง แถมฟรี! ทราเวลซิม 4 GB อัพโซเชียลไม่สะดุด!!
(ZG)ZICN31 เกาหลี ซูวอน โซล [เลสโก ว้าวสุดมันส์]6D3N (XJ)
วันที่ 14 ก.ค. 62 - 3 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เต็มอิ่มที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ให้เวลาแบบเต็มวัน! เที่ยวหมู้บ้านบ้านโบราณอิกซอนดงแหล่งรวมคาเฟ่ชิคๆ คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน! ฟรี! ทราเวลซิม 4 GB อัพโซเชียลไม่สะดุด!!
(ZG) AZICN30 เกาหลี พาจู โซล [เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์]5D3N (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัมเมอร์นี้! ชวนเที่ยวแดนกิมจิ ถ่ายรูปสุดฟินที่พระราชวังเคียงบกกุง ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน เก็บบรรยากาศสุดประทับใจ ข้ามสะพานแขวนคิมอักซาน เดินเล่นแหล่งวัยรุ่นถนนฮงแด ช็อปปิ้งจุใจที่ตลาดเมียงดง ฟรี! ทราเวลซิม 4 GB อัพโซเชียลไม่สะดุด!!
(ZG) (ZICE28) เกาหลี อาซาน โซล [เลสโก ฮิตงามออร่า]5วัน3คืน (XJ)
วันที่ 1 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรแมนติคกับเมืองอาซานที่ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมทุ่งดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์ที่สวนยางจูนาริ ฟินขึ้นสุดไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014